การติดตั้งและการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

Last modified: April 9, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การติดตั้งและการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
Installation and maintenance of Closed Circuit Television (CCTV)
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ณัฐวัตร ขันโท – Natthawat Kanto
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับ การติดตั้งและการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติ โดยได้เข้าปฏิบัติงานในบริษัท เจ็น คอนเน็คท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ถึง 17 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องการบำรุงและตรวจสอบเช็คระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ผลจากการออกปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: การติดตั้งและบำรุงรักษา, กล้องวงจรปิด CCTV, ความปลอดภัย


Abstract

     This project focuses on the installation and maintenance of Closed Circuit Television (CCTV) cameras, which is an experience gained from practical training in the cooperative education program. By working in Gen Connect Co., Ltd. from August 20 2022 to December 17, 2022, a total of 17 weeks, the student was assigned to take care of the maintenance and inspection of CCTV closed-circuit television systems.

The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to the real work accordingly

Keyword: installation, maintenance, CCTV cameras, security


อาจารย์จุระ ฮ่านต่ำ – Mr. Jura Hantam, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print