งานระบบไฟฟ้าในอาคารชุมสายโทรศัพท์

Last modified: April 5, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
งานระบบไฟฟ้าในอาคารชุมสายโทรศัพท์
Electrical Systems in the Telephone Exchange Building
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ชาญภูมิ เอี่ยมทศ – Chanphum Iamthot
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนองานระบบไฟฟ้าในอาคารชุมสายโทรศัพท์ ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) สาขา ลาดหญ้า ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ การศึกษาระบบไฟฟ้า การติดตั้งวงจรควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในชุมสายโทรศัพท์ การดูแลรักษาและการบำรุงเชิงป้องกัน และผลการปฏิบัติงานในโครงการนี้ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่จะนำไปใช้และศึกษาเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: ซ่อมบำรุงรักษา, ระบบไฟฟ้า, ชุมสายโทรศัพท์


Abstract

     This cooperative education project presented electrical systems in the telephone exchange building. This was worked between the cooperative education project of Siam University together with the National Telecommunication Public Company Limited, Ladya Branch from August 22, 2022, to December 9, 2022. The company has assigned to perform duties in the study of electrical systems, installation of a control system circuit in a telephone exchange, maintenance, and preventive maintenance This project was possible because the goals and objectives were achieved based on knowledge of the project. Moreover, it was useful to use and study in the future.

คำสำคัญ: maintenance, electrical system, telephone exchange


ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print