ระบบการคำนวณเบี้ยเลี้ยงกระจายสินค้า

Last modified: March 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ระบบการคำนวณเบี้ยเลี้ยงกระจายสินค้า
Research Article: New and efficient compensation calculation application for Employees
ผู้เขียน/Author: ศรัญธร  มั่งมี, นิตยา  เกิดแย้ม, ปุณญภัสร์  ชวรัตน์ธนรังษี, เดชานุชิต  กตัญญูทวีทิพย์ / Saranthon Maungmee, Nittaya Kerdyam,Punyapas Chawaratthanarungsri, Dechanuchit Katanyutaveetip
สาขาวิชา/คณะ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Information Technology,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) / The 9th BENJAMITRA Network National & International Conference Economics and Social Development for entering Digital Economy, North Bangkok University, Bangkok, Thailand

การอ้างอิง/citation

ศรัญธร มั่งมี, นิตยา เกิดแย้ม, ปุณญภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี และ เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์. (2562). ระบบการคำนวณเบี้ยเลี้ยงกระจายสินค้า ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9 (หน้า 256-264). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.


บทคัดย่อ

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม ผลิตและจัดจำหน่ายภายใน ประเทศไทย มานานกว่า 40 ปีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคภายในประเทศคุ้นเคยเป็นอย่างดี ในปัจจุบันการคิดคำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการคิดคำนวณ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการคำนวณเป็นระยะเวลานาน เพราะพนักงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานกระจายสินค้า เพื่อบันทึกข้อมูลการทำงานพนักงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำสูง ซึ่งการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม Visual Studio 2013 ใช้ ภาษา C# และ MySQL ในการจัดฐานข้อมูล

คำหลัก : การคำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงาน, ข้อมูลการทำงานพนักงาน, ระบบคำนวณเบี้ยเลี้ยง


ABSTRACT

Calculating the incentive pay and compensation of employees, using Microsoft Excel takes a lot of time and effort and inefficient. In this paper, we propose a solution using our software applications based on Microsoft Visual studio and MySQL database, which proves less time consuming and more efficient.

Keywords: Compensation Calculation, Microsoft, Database.


URL: หน้ารวม รายงานการประชุมเครือข่ายเบญจมิตรในการประชุมระดับชาติและนานาชาติจากเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (9th Issue 9)


URL: หน้าบทความ (Issue 9 หน้า 256-264)

กระบบการคำนวณเบี้ยเลี้ยงกระจายสินค้า | New and efficient compensation calculation application for Employees

Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 226
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code