การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตสินค้าก้ามปูชุบเกล็ดขนมปังในสายผลิตชุบแป้ง

Last modified: July 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตสินค้าก้ามปูชุบเกล็ดขนมปังในสายผลิตชุบแป้ง
Increased Productivity of the Breaded Crab Claw Production Process in the Breading Line
ชื่อนักศึกษา:
Author:
วิรดา คิดเห็น
Wirada Khithen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ปิยนุสร์  น้อยด้วง
Asst. Prof. Piyanoot Noiduang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีการอาหาร
Food Technology
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วิรดา คิดเห็น. (2560). การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตสินค้าก้ามปูชุบเกล็ดขนมปังในสายผลิตชุบแป้ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ทำให้ผลผลิตต่ำในสายการผลิต ก้ามปูชุบแป้ง ตั้งแต่ขั้นตอนการชุบแป้งถึงขั้นตอนการห่อฟิล์มโดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล พบว่าขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 19 ขั้นตอนใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ยทุกขั้นตอนเท่ากับ 40.13 นาที ระยะทางในการเคลื่อนที่ทั้งหมด 113.78 เมตร และพนักงาน ทั้งหมด 12 คน และพบว่ามีทั้งหมด 3 สาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาผลผลิตต่ำ คือ 1) ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 (รอรับสินค้าลงถุง, คลุกแป้งเคล้าก่อนชุบแป้ง และส่งสินค้าไปจุดปล่อยลงน้ำแป้ง) 2) ขั้นตอนที่ 11 (ปล่อยลงสายพานแพ็คเพื่อบรรจุ) และ 3) ขั้นตอนที่ 14 (ชั่งน้ำหนัก) เมื่อทำการพิสูจน์สาเหตุทั้ง 3 สาเหตุด้วยหลักการ 3 จริง คือ ข้อมูลจริง สถานที่จริง และปฏิบัติจริง พบว่าเป็นจริงทั้ง 3 สาเหตุ จากนั้นทำการปรับปรุงแผนภูมิกระบวนการไหลใหม่เพื่อใช้ทดแทนแผนภูมิเดิม

พบว่าการย้ายสายพานสินค้าและเพิ่มสายพานโค้งเข้ามาในลักษณะตัวแอลทำให้ช่วยให้ลดจำนวนพนักงานได้ 1 คนจากเดิมใช้ 3 คนเหลือ 2 คน, ลดจำนวนกิจกรรมได้ 2 ขั้นตอน จากเดิมมี 19 ขั้นตอน เหลือ 17 ขั้นตอน, ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายสินค้า จากเดิมใช้ 113.78 เมตร เหลือ 111.50 เมตร และศึกษาการบรรจุสินค้าลงกล่อง พบว่าสามารถใช้ระยะทางที่ 4 เมตร แทนระยะทางเดิมที่ 6 เมตรได้ แต่ในส่วนการปรับเปลี่ยนขั้นตอนปล่อยสินค้าลงกล่อง ที่ให้พนักงานทั้ง 4 คน สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่ต้องผ่านใช้พนักงานสำหรับชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะช่วยลดเวลาชั่งน้ำหนักลง และลดจำนวนพนักงานลงไปได้ 1 คน อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเครื่องชั่งที่ใช้ในการทดลองมีจำนวนไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างการจัดซื้อ ดังนั้นจากการศึกษาการปรับปรุงแผนภูมิกระบวนการไหลใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดกิจกรรม เวลา ระยะทาง และจำนวนพนักงานที่ทำให้เกิดความล่าช้าของงานในสายการผลิตลง และทำให้มีการไหลของสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ: ก้ามปูชุบแป้ง, ประสิทธิภาพในการผลิต, แผนภูมิกระบวนการไหล


Abstract

This research aimed to find a solution for low productivity problems for the Breaded Crab Claw. Through studies of the powder coating stage to the film wrapping stage using a flow process chart, it was found that the 19 steps of the production process consisted of 40.13 minutes of production time, 113.78 meters of total distance, and 12 employees. There were 3 causes of low productivity: 1) steps 2, 3 and 4 (waiting for the product and filling in a bag, kneading pre-dust before power coating and transferring the flour to the filling point); 2) step 11 (releasing the conveyor belt for packing) and 3) step 14 (weighing). When the 3 causes were proven, we found that the 3 principles were real facts, real location, and real practice, and the results were all true.

The flow process chart was improved in order to replace the old one, and found that moving the conveyor belts and adding the L-shape conveyor belts could reduce the number of employees from 3 to 2 people, reducing the workload into two steps. The steps were decreases from 19 to 17, which reduced the distance of moving the goods from the original is 113.78 meters to 111.50 meters. For packing the boxes, it was possible to shorter the distance to 4 meters, rather than 6 meters. Four employees could handle the weight step without weighing staff, which reduced weight time in the product release phase. In addition, the number of employees could be reduced to 1 person. However, it was not possible to do this because the balance used in the experiment was insufficient, and the process was being in purchase order. However, it was possible to reduce the activity, time, distance and number of employees which led to a reduction of delays in the production line and added a continuous flow of products.

Keywords:  Breaded Crab Claw, Productivity, Flow Process Chart.


การเพิ่มผลผลิตของกระบวนการผลิตสินค้าก้ามปูชุบเกล็ดขนมปังในสายผลิตชุบแป้ง | Increased Productivity of the Breaded Crab Claw Production Process in the Breading Line

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 131
Previous: การลดเวลาในการสุ่มตรวจถุง Sachet ในสายการผลิต
Next: การพัฒนาสูตรผงปรุงรสต้มยำกุ้งโซเดียมต่ำ