การออกแบบกราฟฟิก, ตัดต่อวีดิโอและพัฒนาอินโทรรายการออนไลน์ของมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ

Last modified: June 22, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบกราฟฟิก, ตัดต่อวีดิโอและพัฒนาอินโทรรายการออนไลน์ของมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ
Graphic Design, Video Editing and Developing of Foundation’s Online Show Intro
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายชานนท์ แก้วคุ้ม
Mr.Charnon Kaewkoom
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee
ชื่อปริญญา –
Degree:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

รายงานการปฎิบัติสหกิตเรื่อง การออกแบบกราฟฟิก,ตัดต่อวีดิโอและพัฒนาอินโทรรายการออนไลน์ของมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ มีวัตถุประสงค์ 1) การสร้างสรรค์ภาพหรือสื่อที่เข้ากับภาพลักษณ์รายการขององค์กร และถ่ายทอดข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์หรือใช้ประกอบรายการออนไลน์ 2) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่รายการไม่มีอินโทรเปิดวิดีโอเป็นของตนเอง ด้วยการใช้ motion 2D graphic ควบคู่กับ การตัดต่อวิดีโอ จากผลการศึกษานั้นได้ทราบว่า การได้พัฒนาทั้งกราฟฟิกสื่อและอินโทรมีส่วนร่วมในการทำให้ช่อง youtube ขององค์กรและยอดวิวเพิ่มขึ้นมาจากก่อนเข้าฝึกสหกิต ประมาณ 10%

คำสำคัญ: motion 2D, กราฟฟิก, อินโทร


Abstract

Purposes of this cooperation education report were; 1) To creating graphic media which matching the company program’s style; 2) To developing and fixing issue of the show’s lacking of its own intro by using motion 2D graphic and video editing. Resulting of this cooperation study indicated that by developing both media graphic and the intro had a part of the company’s YouTube channel and the online show’s program increased of interaction and engagement higher than before starting the cooperation about 10 %.

Keywords: motion 2D, Graphic, intro


ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 3/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 9
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code