พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิค

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิค
Organic soybean pudding
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววิภาวี พวงมาลี, นางสาวภัททิยา ผลอินทร์
Ms.Wipavee  Poungmalee, Ms.Phattiya  Phol-in
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr.Suntorn  Sornkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

วิภาวี พวงมาลี และ ภัททิยา ผลอินทร์. (2561). พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคที่สนใจสุขภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จำนวน 30 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามในการให้ตอบเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในส่วนของความพึงพอใจที่มีต่อพุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิค พบว่า คุณลักษณะด้านรสชาติ คุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนคุณลักษณะด้านสี และคุณลักษณะด้านกลิ่น มีระดับความพึงพอใจมาก สรุปโดยรวมแล้ว “พุดดิ้งถั่วเหลือง ออร์แกนิค (Organic Soybean Pudding)” เป็นเมนูที่ตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี

 

คำสำคัญ: พุดดิ้ง, ถั่วเหลืองออร์แกนิค, พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิค


Abstract

This research aims to create new product for  the needs of consumers interested in health, with a sample group of 30 personnel at Sampran Hotel Riverside with a convenient selection method. The 30 sets of questionnaire were distributed to the samples to collect the data. Statistics used in data analysis include frequency, percentage and finding the standard deviation. The results showed that most sample aged between 20-40 years, graduating from secondary education, in term of satisfaction with organic soybean pudding texture features and overall inclination, with the highest satisfaction level of satisfaction. Overall summary “Organic Soybean Pudding” is a menu item that serves the needs of consumers who love healthy.

 

Keywords:  Pudding, Organic soybean, Organic soybean pudding.


พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิค / Organic soybean pudding

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1681
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print