ปัจจัย 5 ประการแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม

Last modified: June 9, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปัจจัย 5 ประการแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
The top five factors influencing Thai customers decision in choosing buffet service in a hotel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจักษณา พรายแก้ว, นางสาวปุณณภา กนกวลัยวรรณ
Ms. Chaksana  Phraikaew, Ms. Punnapa  Kanokvalaiwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช
Asst. Prof. Dr. Chollada  Mongkhonvanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

จักษณา พรายแก้ว และ ปุณณภา กนกวลัยวรรณ. (2561). ปัจจัย 5 ประการแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม และความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กับปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม นักท่องเที่ยวไทยที่ใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม เขตกรุงเทพฯ จำนวน 400 คน โดยเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์ เครื่องมือ ที่ใช้ คือ แบบสอบถามทางออนไลน์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบความแปรปรวน (T-test OneWay ANOVA) การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของแอลเอสดี (LSD) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพสมรส จากการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ 15,000 – 25,000 บาท นิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์แบบนานาชาติ โดยมักใช้บริการช่วงเย็นของวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เพื่อพบปะสังสรรค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม 5 ประการแรก พบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา คือ ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ คุณภาพของอาหาร ความรวดเร็วในการชาระเงิน และบรรยากาศภายในห้องอาหาร นอกจากนี้พบว่า ผู้บริโภคที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

คำสำคัญ: ปัจจัย, นักท่องเที่ยวไทย, รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์, โรงแรม


Abstract

The objectives of the study were to examine the behavior of Thai customers in choosing buffet service in the hotel and factors affecting the selection of buffet service in a hotel. Questionnaires were collected from 400 Thai customers online. The statistics used for data analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, LSD and Pearson’s Moment Correlation.

The result revealed that most respondents were married, female, aged 25-35 years old, graduating with a bachelor’s degree, working in a private company and earning 15000-25000 bath per month. They enjoyed eating an international buffet for socializing in the evenings on the weekends. The top five factors affecting Thai customers in choosing buffet service in a hotel were; speed of service, price, food quality, speed of payment and atmosphere in the restaurant respectively. These factors affect the decision making process on choosing buffet service in a hotel with significant difference at 0.05.

 

Keywords:  Buffet service, Thai customers, International buffet, Hotel.


ปัจจัย 5 ประการแรกที่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยนิยมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม / The top five factors influencing Thai customers decision in choosing buffet service in a hotel

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 532
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print