สารสกัดชีวภาพจากเปลือกสับปะรด

Last modified: January 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สารสกัดชีวภาพจากเปลือกสับปะรด
Biological extract from pineapple peel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรรณิศา อินต๊ะวิชัย
Ms.Wannisa  Aintawichai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Ms.Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

วรรณิศา อินต๊ะวิชัย. (2561). สารสกัดชีวภาพจากเปลือกสับปะรด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง สารสกัดชีวภาพจากเปลือกสับปะรด จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำน้ำยาถูพื้นจากเปลือกสับปะรดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบไขมันและดับกลิ่น รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาถูพื้น  ซึ่งในแต่ละวันมีการทิ้งเปลือกสับปะรดเป็นจำนวนมากภายในครัว  และยังพบว่ามีปัญหาเรื่องคราบไขมันบนพื้น ทำให้พื้นลื่นและมีกลิ่น  ผู้จัดทำจึงได้ริเริ่มการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด  และได้พัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาถูพื้น  หลังจากที่ได้ทำการทดลองทำผลิตภัณฑ์น้ำยาถูพื้น  ผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็น  โดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงแรม เป็นจำนวน 30 คน  เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึกษา พบว่า จากการประเมินแบบสอบถามพนักงานแผนกครัวและพนักงานแผนกแม่บ้าน มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ?̅ = 4.78 และ S.D = 0.33 ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านกลิ่นของน้ำยาถูพื้น  รองลงมาได้แก่ ความพึงพอในด้านสีของน้ำยาถูพื้น ความพึงพอใจในด้านบรรจุภัณฑ์ และความพึงพอใจในด้านลดต้นทุน ตามลำดับ  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าโครงงานน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ: น้าหมักชีวภาพ, เปลือกสับปะรด, น้ายาถูพื้น


Abstract

This project was prepared to study the way to make a cleaning agent from pineapple peel to increase the efficiency of removing grease and deodorizing, and to reduce cost from not buying general cleaning agents. A lot of pineapple peels were left in the kitchen, and this led to grease on the floor, making it slippery and leaving a bad smell. Therefore, the author initiated to make a biological fermentation agent from pineapple peels in order to produce a floor cleaning product for practical use.

After making the floor cleaning product, the author surveyed 30 hotel officers’ satisfaction through a questionnaire. The result showed that officers of the kitchen unit and housekeeping unit had the highest level of satisfaction ( ?̅ = 4.78 and S.D = 0.33). An aspect with the highest satisfaction was smell, followed by color, packaging and cost reduction, respectively. Thus, this final project was evaluated at the highest level of satisfaction.

 

Keywords:  Biological fermentation agent, Pineapple peel, Floor cleaning agent.


สารสกัดชีวภาพจากเปลือกสับปะรด / Biological extract from pineapple peel

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Attachments

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 10051
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print