ทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร

Last modified: March 23, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร
People’s Attitudes Towards Participation of the LGBT Community in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจีรศักดิ์ เอมน้อย
Mr. Chirasak Emnoi
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
Assistant Professor Dr. Chanchai Chitrlaoarporn
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL: Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน แหล่งเผยแพร่ผลงาน
วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ JOURNAL OF ADMINISTRATION AND SOCIAL SCIENCE REVIEW

การอ้างอิง|Citation

จีรศักดิ์ เอมน้อย. (2565). ทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Emnoi C. (2022). People’s attitudes towards participation of the LGBT Community in Bangkok. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม Pride Month ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร และ 3.เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกรณีศึกษากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีศึกษาเชิงปริมาณจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400  คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

     ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ, อายุ, การศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่แตกต่างกัน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ปัจจัยด้านพฤติกรรมรวมหมู่,ปัจจัยด้านสิทธิและเสรีภาพและปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

คำสำคัญ : ทัศนคติของประชาชน, การมีส่วนร่วม, ผู้มีความหลากหลายทางเพศ


Abstract

     The objectives of this research were: 1. to study the participation levels of the LGBT community in Bangkok; 2. to study factors related to the participation of the LGBT community in Bangkok; and 3. to develop policy recommendations on participation in social movement under a case study of the LGBT community in Bangkok. Quantitative study was used as a research design and data were collected from the sample of 400 locals residing in Bangkok using an online questionnaire as a research instrument.

     The findings indicated that overall participation level of the LGBT community in Bangkok was at a high level. When personal factors were considered, the samples with different gender, age, educational level and occupation had different attitude towards LGBT participation. In addition, factors related to attitudes of people in Bangkok towards the participation of the LGBT community in Bangkok were positively associated with collective behavior, rights and freedoms, and participation of the LGBT community.

Keywords: attitudes, participation, LGBTQ community


ทัศนคติของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานคร| People’s Attitudes Towards Participation of the LGBT Community in Bangkok

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Political Science (Government), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 263
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code