การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: April 10, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Personal Finance Management Affecting Success in Retirement Planning of Private Enterprise Employees in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอุไรวรรณ ปลอดใจดี
Ms. Uraiwan Plodjaidee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

อุไรวรรณ ปลอดใจดี. (2560). การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

The purpose of this research was to personal finance management affecting success in retirement planning of private enterprise employees in Bangkok. The sampling of 400 private enterprise employees. Using data collection tools was a questionnaire and data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test, One-Way ANOVA (F-test) and Pearson Correlation Coefficients to test the hypothesis. Most of them have saving years in pass between 1 – 5 years. and have an average return of savings per year of 3-5 per year.

The results showed majority of respondents were male than female, Age between 31-40 years old, bachelor’s degree, marital status, monthly income between 10,001 – 20,000 baht, and working experience between 1 – 5 years, respectively. For the success of the planned retirement of private enterprise employees in Bangkok found that most respondents have savings of less than 100,000 today, with savings in between 1-2 times a month. For personal finance management of private enterprise employees in Bangkok found that the average score on the personal finance management of private enterprise employees in Bangkok was the highest. Sort by average to descending order as follows: 1st in income and savings (= 4.40), 2nd in expenditures (= 4.36), and 3rd in investment (= 4.27), respectively. The results of the hypothesis test found that personal factors affect the success of retirement planning of private enterprise employees in Bangkok. And personal financial management was correlated with the success of the retirement planning of private enterprise employees in Bangkok.

The four types of personal finance management are income, expenditure, savings and investment were important and relates to the success of a retirement plan. Therefore, it is necessary to encourage people to have a better understanding of personal financial management. To reduce the burden of the state to care for the elderly in the future who can’t retire happily and take care of their own livelihood.

Keywords:  Personal Finance Management Retirement Planning Private Enterprise Employees.


การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / Personal Finance Management Affecting Success in Retirement Planning of Private Enterprise Employees in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 171
Previous: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับปัจจัยจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค
Next: ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สาขาเอ็มไพร์ส บางบอน