การวางแผนงานและขั้นตอนการก่อสร้างงานโครงสร้างกรณีศึกษาเฮ้าส์พัทยา

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การวางแผนงานและขั้นตอนการก่อสร้างงานโครงสร้างกรณีศึกษาเฮ้าส์พัทยา 
Planning and Processing Construction Structure in Case House Pattaya
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปิยมน วงษาเทศ, นายนพเก้า ตะเพียรทอง, นายภาณุพงษ์ ตรีเมฆ
Miss. Piyamon Wongsathet, Mr. Noppakao Tapainthong, Mr. Panupong Thereemek
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.ไตรทศ ขำสุวรรณ
Assist. Prof. Trithos Kamsuwan Ph.D
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปิยมน วงษาเทศ, นพเก้า ตะเพียรทอง และ ภาณุพงษ์ ตรีเมฆ. (2561). การวางแผนงานและขั้นตอนการก่อสร้างงานโครงสร้างกรณีศึกษาเฮ้าส์พัทยา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

การฝึกงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการสร้างบ้านเพื่อพักอาศัย ทางนักศึกษาฝึกงานได้เรียนรู้งานกับ บริษัท ส.กวีวัจน์สแตนเลส จำกัด โดยอยู่ภายใต้โครงการการสร้างบ้าน House Pattaya  เป็นโครงการสร้างบ้านสี่ชั้น ในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน โดยได้เรียนรู้ในเรื่องการวางแผนงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ขั้นตอนการก่อสร้างและเทคนิคการก่ออิฐ ฉาบปูน  เป็นต้น

ผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงการวางแผนงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ขั้นตอนการก่อสร้างและเทคนิคการก่ออิฐฉาบปูนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โครงการกำหนด และ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ได้รับประสบการณ์ ความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไปได้

 

คำสำคัญ : การวางแผนงาน, การก่ออิฐฉาบปูน, การก่อสร้าง.


Abstract

According to this study, a guidebook documented the construction standards for the convenience of the residents and higher safety. The construction was inspected by assessment from site such as building electrical system and water supply etc.

The result of this project was the acknowledgment of the construction under time limitation and the resolutions of other issues related to the construction. The responsibilities were assigned to the workers including the development of knowledge and the ability to supervise the construction used in the future.

Keywords: Inspection, Construction, Building.


  Planning and Processing Construction Structure in Case House Pattaya การวางแผนงานและขั้นตอนการก่อสร้างงานโครงสร้างกรณีศึกษาเฮ้าส์พัทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 494
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print