ระบบขายหน้าร้าน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบขายหน้าร้าน
Point of sale System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรวุธ กาบวงศ์แก้ว
Mr. Worawuth Kabworngkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ตะวัน ภูรัต
Mr. Tawan Phurat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วรวุธ กาบวงศ์แก้ว. (2560). ระบบขายหน้าร้าน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทอินิกเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการในด้านการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น และให้บริการสถานที่ในการทำงาน สำหรับโปรแกรมเมอร์

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในบริษัทอินิกเซอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Programmer โดยศึกษาและพัฒนาระบบขายหน้าร้าน มีขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาระบบการจัดการหน้าร้าน และศึกษาการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้เทคนิคสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ วางแผนการทำงาน เขียนโปรแกรม และ ทดสอบการทำงานของระบบ หากพบข้อผิดพลาดจึงทำการแก้ไข

จากการปฏิบัติงานในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ทำให้ระบบ User Interface สามารถใช้งานได้ตามที่วางแผนไว้ ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ระบบใช้งานง่ายและเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

คำสำคัญ: ระบบจัดการหน้าร้าน, พีเอชพี, เว็บแอ๊ปพลิเคชั่น


Abstract

Enixer Co., Ltd. is a provider of education services in the field of application development. And to work place. For programmers

In co-operative education, Enixer Co., Ltd. has been assigned to work as a Programmer. The process begins with a study of the store management system. Study and develop the system with PHP language and study the technical knowledge for application in the system. plan for working Program and test the system. If you find an error, make the change.

From the development of the web application, the user interface system can be used as planned. Compatible with user requirements. The system is easy to use and adds beauty and convenience to users.

Keywords: Point of sale System, PHP, Web Application.


ระบบขายหน้าร้าน | Point of sale System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 461
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print