การปรับปรุงชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด

Last modified: August 18, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การปรับปรุงชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด
The Improvement of Mini Plant Factory
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัชชาพร จิรวัฒนานนท์, นางสาวปวีญา อยู่ท่าทราย
Miss Patchaporn Jirawattananon, Miss.Paweeya  Yuthasai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์
Kanchana Silawarawet, Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พัชชาพร จิรวัฒนานนท์ และ ปวีญา อยู่ท่าทราย. (2560). การปรับปรุงชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอส.บี.ซี อินทีเกรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด และมีบริการหลังการขาย คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาของชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิดมีปัญหาทางด้านการใช้กระแสไฟฟ้าไม่เหมือนกันของอุปกรณ์ ไม่มีการวัดและแสดงผลการวัดอุณหภูมิและความชื้นอย่างชัดเจน        และไม่สามารถควบคุมแสงหลอดไฟแอลอีดีแบบอาร์จีบีได้

จากปัญหากดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิดขึ้นมา ซึ่งเป็นแบบจำลองในการศึกษาและรายละเอียดในการปลูกพืชแบบเคลื่อนที่ ปรับเปลี่ยนการใช้กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ให้เหมือนกัน สามารถดูจอแสดงผลของอุณหภูมิและความชื้น และค่าแสงไฟในระบบควบคุมของอาร์จีบี

คำสำคัญ: จอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้น,  ชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด, ระบบควบคุมไฟแบบอาร์จีบี


Abstract

SBC INTEGRATION CO., LTD is the company that produces and distributes Mini Plant Factory. The company have after sales service. The team sees the problem of Mini Plant Factory with the same power problems. This is not measurement and display of temperature and humidity measurements and cannot control the light of LED RGB.

Those are the problems the company has the idea to make a model of Mini Plant Factory. This is a model for studying and detailing mobile plants. We are adjusting the power consumption of the device to the same. This can see the display of temperature and humidity and the lighting in the control system of the RGB Control.

Keywords:  Display RGB Control, Mini Plant Factory, Display of Temperature and humidity.


การปรับปรุงชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด | The Improvement of Mini Plant Factory

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 571
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print