การจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Last modified: July 7, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Preparation and Review of Documents According to the Preliminary Assessment Form According to the System Standards of Safety, Occupational Health and Working Environment Management
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมินตรา บุญเสมอ
Miss Mintra Boonsamer
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิภาพร อรรถเนตร
Miss Nipaporn Auttanate
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
ภาควิชา:
Major:
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
คณะ:
Faculty:
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

มินตรา บุญเสมอ. (2565). การจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonsamer M. (2022). Preparation and review of documents according to the preliminary assessment form according to the system standards of safety, occupational health and working environment management. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Public Health, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานการจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2) เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจขั้นตอนในการขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานฯ ในระดับ Platinum ในส่วนของการจัดเตรียมเอกสาร มีทั้งหมด 4 หัวข้อหลัก ตามแบบประเมินเบื้องต้น (Checklist Pre-Audit)  ได้แก่ 1) นโยบายด้านความปลอดภัยฯ 2) โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยฯ 3) แผนงานด้านความปลอดภัยฯ และ 4) การประเมินผลและการทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 62 ข้อ จากทั้งหมด 84 ข้อ ทั้งนี้ทำให้บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการขอรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยฯ คิดเป็น 73.81% และสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการต่อเพื่อให้ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานฯ ต่อไป

 คำสำคัญ : แบบประเมินเบื้องต้น, การจัดการด้านความปลอดภัยฯ, การขอรับรองมาตรฐานฯ


Abstract

The project of preparing and reviewing documents according to the preliminary assessment form in accordance with the Safety Management System standards objectives were: 1) To enable ASEFA Public Company Limited  2) To ensure students understand the process of applying for certification of safety management system standards. In terms of document preparation, there are 4 main topics according to the Checklist Pre-Audit: 1) Safety Policy, 2) Safety Management Structure, 3) Safety Work Plan, and 4) Safety Management Evaluation and Review. ASEFA Public Company Limited is at 73.81% readiness to apply for certification of the safety management system, and can proceed with the process to obtain the certification of the safety management system.

Keywords: preliminary assessment form, security management, certification application.


การจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน|Preparation and Review of Documents According to the Preliminary Assessment Form According to the System Standards of Safety, Occupational Health and Working Environment Management   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Public Health, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 102
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code