การสำรวจระบบท่อนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริษัท มหาชัยคราฟเปเปอร์ จำกัด

Last modified: July 13, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสำรวจระบบท่อนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริษัท มหาชัยคราฟเปเปอร์ จำกัด
Survey of a Fire Hose System and an Internal Automatic Fire Pump at Mahachai Craft Paper Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศินา พุ่มจันทร์
Miss Sasina Pumchan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรจิรวัส รวิชญทรัพย์
Mr. Wirajirawat Rawichayasub
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
ภาควิชา:
Major:
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
คณะ:
Faculty:
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

ศศินา พุ่มจันทร์. (2565). การสำรวจระบบท่อนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริษัท มหาชัยคราฟเปเปอร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pumchan S. (2022). Survey of a fire hose system and an internal automatic fire pump at Mahachai Craft Paper Company Limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Public Health, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัทมหาชัยคราฟท์ เปเปอร์จำกัด ประกอบกิจการประเภทกระดาษและกระดาษแข็ง มีคนงานในสถานประกอบกิจการมากกว่า 300 คน จัดอยู่ในโรงงานประเภทที่ 3 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องจัดให้มีระบบดับเพลิง ปัจจุบันระบบท่อยืนและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงในสถานประกอบกิจการไม่ครอบคลุมพื้นที่อาคารผลิต อาคารเก็บวัตถุดิบ(แป้ง)และอาคารเก็บลูกม้วน วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้เพื่อ (1) สำรวจระบบท่อส่งนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงในโรงงานผลิตกระดาษ (2) เปรียบเทียบระบบท่อส่งนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบท่อส่งนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้า ผลการศึกษา โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือของกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่ามีข้อไม่ผ่านการประเมินทั้งหมด 7 ข้อ จากทั้งหมด 20 ข้อ ได้แก่ เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ห้องติดตั้งเครื่องสูบนํ้า ระบบท่อและอุปกรณ์ยึดท่อหัวจ่ายนํ้าดับเพลิงนอกอาคาร สายฉีดนํ้าดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงและระยะห่างระหว่างท่อยืน ท้ายที่สุด การศึกษานี้ได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหัวข้อที่ไม่ผ่านการประเมินให้เป็นไปตามที่กฎมายกำหนด

คำสำคัญ : กระดาษ, กระดาษแข็ง, ท่อยืน, เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง, หัวจ่ายนํ้าดับเพลิง


Abstract

Residential building construction has a high accidental rate due to gaps in occupational safety and health management. 7 MAKARA CO., LTD. is a construction contractor that prioritizes the safety of employees and created a safety requirement’s checklist to assess the work area. The aims of this projects were: (1) to report the result of the safety requirements checklist of the construction process to the architectural process; (2) to recommended any suggestions that improve the safety performance in the work area. The results showed the biggest issue of safety performance was that it does not follow the requirements of the construction process to architectural process, the house keeping and fire prevention was at 88%. This issue was also the highest safety performance error that did not meet the requirements in the last quarter (October – December 2021), by 92.31%.

Therefore, fixing the house keeping and fire prevention issue should improve the safety performance, such as increase the amount of bins and labeled clearly, set the area to collect unused materials, label clearly, and security should dispose of their cigarettes before working.

Keywords: construction, residential building, safety requirement’s checklist.


การสำรวจระบบท่อนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริษัท มหาชัยคราฟเปเปอร์ จำกัด|Survey of a Fire Hose System and an Internal Automatic Fire Pump at Mahachai Craft Paper Company Limited

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Public Health, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 103
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code