การจัดเอกสารประกอบการลงบัญชี

Last modified: June 28, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเอกสารประกอบการลงบัญชี
Preparing  the accounting documents for clients of  Rungrueng Accounting and Lawyer Co. Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภูริวิทย์ มีเนตร์, นางสาวธิดาทิพย์ อยู่สิริ และนางสาวประภาพรรณ ภักดี
Ms. Prapapan  Pakdee, Ms. Tirdatip Yoosiri, Mr. Phuriwit Meenate
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ภูริวิทย์ มีเนตร์, ธิดาทิพย์ อยู่สิริ และประภาพรรณ ภักดี. (2558). การจัดเอกสารประกอบการลงบัญชี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ตามที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท  รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านการบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ  มุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานบริการวิชาชีพให้มีมาตรฐานตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี  จากนั้นนำคัดแยก จัดประเภท และจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน  เนื่องจากเอกสารทางบัญชีมีเป็นจำนวนมาก  สำหรับบุคคลาการใหม่ต้องใช้เวลามากในการจัดทำและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจัดทำโครงงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยศึกษาประเภทของเอกสารทางบัญชี   คุณลักษณะของเอกสารทางบัญชี  การกำหนดรหัสของเอกสาร  หลักการจัดเก็บเอกสาร  ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา  คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจลักษณะของเอกสารทางบัญชี  ความครบถ้วนถูกต้อง จัดเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และคาดว่าโครงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญการจัดทำ การจัดประเภท เอกสารทางบัญชี


Abstract

This cooperative education program was conducted at Rungrueng Accounting and Lawyer Company Limited, which provides  accounting and business consulting services, and aim to create quality professional services according to the Department of Business Development and the Revenue Department. The team was assigned to verify the accuracy of accounting documents, then classify,  sort, and arrange accounting documents for ease of use  because there are a lot of accounting documents. For new personnel, it takes a lot of time to prepare and may cause errors.

Therefore, the team created this project to increase work efficiency by studying  the types of accounting documents,  the nature of accounting documents and identification principles of document arrangement.  The result was that the team had gained knowledge and understanding of the nature of accounting documents, completeness, arrangement accounting documents effectively. This project is expected to be beneficial to the concerned person.

ywords:  Preparing, Classify, Accounting documents.


การจัดเอกสารประกอบการลงบัญชี

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 588
Previous: คู่มือการใช้โปรแกรมบัญชี Tally
Next: การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส