การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

Last modified: July 31, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
Verifying accounting documents and recording with Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจตุภูมิ บานชื่น, นายกิตติพันธ์  อินทโชติ และนางสาวนาวารัตน์ แซ่อั้ง
Mr. Jatuphoom  Banchuen, Mr. Kittipun Intachode, Ms. Nawarat Sae-ang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง|Citation

จตุภูมิ บานชื่น, กิตติพันธ์ อินทโชติ และนาวารัตน์ แซ่อั้ง. (2558). การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Banchuen J., Intachode K., & Sae-ang N. (2015). Verifying accounting documents and recording with Express Accounting Software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่บริษัท เอสเอซี เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทให้บริการด้านการบัญชี  วางแผนภาษี  ให้บริการด้านกฎหมาย  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี และบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส  ช่วงแรกของการปฏิบัติงานใช้เวลาค่อนข้างมาก  เนื่องจากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี และขาดทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเอ็กซ์เพรส

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงจัดโครงงานเรื่อง “การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยศึกษาลักษณะของเอกสารทางบัญชี  ขั้นตอนการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส  ผลลัพธ์ที่ได้จากศึกษาคือ  คณะผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี  มีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีความมั่นในการประกอบอาชีพในอนาคต และคาดว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

 คำสำคัญ:  เอกสารทางบัญชี การบันทึกบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส


Abstract

This cooperative education program was conducted at SAC Management Co., Ltd., which provides accounting, business consulting services and legal services. The team was assigned to verify the accuracy of the accounting documents and recording with Express Accounting Software.  Early performance takes quite a lot because there is no understanding of accounting documents and lack of skill in using the Express Accounting Software.

Therefore, the team created the project  “Verifying accounting documents and recording with Express Accounting Software” to increase work efficiency through studying the types of accounting documents,  verify the accuracy of the accounting documents,  and the process of recording accounts with Express Accounting Software. The results; the team has knowledge and understanding about the accuracy of the accounting documents, skills in using accounting software and expect this project to be useful to interested parties.

Keywords: Accounting documents, Recording accounts, Express Accounting Software.


การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 265
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code