ระบบการสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าของร้านกาแฟชื่อดัง

Last modified: August 3, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าของร้านกาแฟชื่อดัง
Product ordering and receiving system of a famous coffee shop
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ศิริรักษ์ ประเสริฐนู
Ms. Siriral Prasertnoo
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ศิวิไล สายบัวทอง
Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ศิริรักษ์ ประเสริฐนู. (2560). ระบบการสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าของร้านกาแฟชื่อดัง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Prasertnoo S. (2017). Preparing  the accounting documents for clients of  Rungrueng Accounting and Lawyer Co. Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท สตาร์บัคส์คอฟฟี่ จำกัด มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นในการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชาวไร่กาแฟและครอบครัวชาวไร่กาแฟ ตามที่ผู้จัดทำได้ปฎิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท สตาร์บัคส์คอฟฟี่จำกัด สาขาเสนาเฟส และได้รับมอบหมายตรวจสอบสินค้าคงคลังคำนวณปริมาณสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งานและทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซลตรวจรับสินค้า และจัดทำรายงานสินค้าคงคลัง

ผู้จัดทำจัดทำโครงงาน“ระบบการสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าของร้านกาแฟชื่อดัง”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยศึกษาข้อมูลระบบการสั่งซื้อและการรับสินค้าของสาขาการใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซลในการสั่งซื้อ จากการศึกษานี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้า  สามารถจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ และคาดว่าจะประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: การสั่งซื้อสินค้า  การรับสินค้าสินค้าคงคลัง


Abstract

Starbucks Coffee Co., Ltd. is committed to serving individualized specialty beverages to create the best experience to consumers while corporate social responsibility and concerning economic and environmental benefits for coffee farmers and their family. By attending the internship under the cooperative education project at Starbucks Coffee Co., Ltd., Sena Fest Branch, the author has been assigned to be responsible to inspect the inventory, calculate the amount of products and raw materials to meet the demand and make order purchase via Microsoft Excel, check and receive products and prepare inventory reports.

The author of this project “Product Ordering and Receiving System of a Famous Coffee Shop” studied the system of ordering and receiving goods of the branch via Microsoft Excel program in order to enhance working performance. This could increase knowledge and understandings of product ordering and receiving system in accurate manner. The findings could be beneficial for related people.

Keywords: Product order, Product receipt, Inventory.


ระบบการสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าของร้านกาแฟชื่อดัง|Product ordering and receiving system of a famous coffee shop

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 185
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code