การผลิตสื่อโฆษณาวีดีโอออนไลน์กรณีศึกษา บริษัทวีเวอชวล จำกัด

Last modified: June 13, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การผลิตสื่อโฆษณาวีดีโอออนไลน์กรณีศึกษา บริษัทวีเวอชวล จากัด
Production of advertising media video for Wevirtual co., ltd.
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายนพณัฐ มากนวล
Mr. Noppanat Marknual
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharroenthavorn
ชื่อปริญญา –
Degree:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงาน ที่ บริษัท วีเวอชวล จำกัด พบว่าทางบริษัทยังมีฐานลูกค้าที่น้อยนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจึงได้ทาวีดีโอโฆษณาโปรโมท Facebook Fanpage และได้ตัดต่อวีดีโอผลงานของทางบริษัท วีเวอชวล จำกัด มาลงโปรโมทผลงาน ด้วยโปรแกรม Adobe Premier Pro เป็นเครื่องมือในการทำวีดีโอโฆษณาโปรโมทและวีดีโอโชว์ผลงาน เพื่อสร้างฐานลูกค้าและผู้ติดตามของ Facebook Fanpage เพิ่มขึ้น และเพื่อให้สามารถทราบถึงข้องมูลของทางบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างช่องทางการทาธุรกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น

คำสำคัญ: สื่อโฆษณาออนไลน์, การตัดต่อวีดีโอ


Abstract

     During the cooperative education program, the student had the opportunity to work at Wevirtual Company Limited and noticed that the company had a limited customer base. To address this issue, the student created promotional videos for the company’s Facebook Fanpage, and edited the company’s previous videos using Adobe Premiere Pro. These promotional videos aimed to attract more customers and followers to the Facebook Fanpage, as well as to provide information about the company’s services. The project aimed to expand the company’s business opportunities.

คำสำคัญ: online, advertising, media


อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharroenthavorn, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 7
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code