มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากช่องระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับคลังสินค้าด้วยระบบ Key Control

Last modified: July 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากช่องระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับคลังสินค้าด้วยระบบ Key Control
Protective Measures to Reduce the Risk of Accidents caused by the Gap between Containers and Warehouse with the Key Control System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรินทร จันทินมาธร
Mr. Varinthorn Jantinmathorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรจิรวัส รวิชญทรัพย์
Mr. Wirajirawat Rawichayasub
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
ภาควิชา:
Major:
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
คณะ:
Faculty:
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2565
1/2022

การอ้างอิง|Citation

วรินทร จันทินมาธร. (2565). มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากช่องระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับคลังสินค้าด้วยระบบ Key Control. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jantinmathorn V. (2022). Protective measures to reduce the risk of accidents caused by the gap between containers and warehouse with the Key Control System. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Public Health, Siam University.


บทคัดย่อ

งานบริหารคลังและขนส่งสินค้าเป็นงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนงานและสินค้า เนื่องจากความประมาท หรือบกพร่องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการทางด้านบริหารคลังสินค้า และขนส่งสินค้าแบบครบวงจร และให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัยในการทำงานของคนพนักงาน จากการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ขั้นตอนการขนย้ายสินค้าโดยใช้รถโฟลคลิฟท์ มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้แต่ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยง จึงได้มีการจัดทำโครงการ Key Control โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสถานประกอบการ (2) เพื่อพิจารณามาตรการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม (3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงจากมาตรการที่ดำเนินการ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหลังจากให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ Key Control แก่พนักงานมีพนักงานนามาตรการ Key Control ไปปฏิบัติในการทำงานร้อยละ 95.81 เมื่อทำแบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ Key Control ในพนักงาน พบว่าร้อยละ 70 ของพนักงานเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการ Key Control สำหรับเหตุผลของพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Key Control พบว่าส่วนใหญ่มาจากการ “ลืม” ถึงร้อยละ 38.8 การกลัวกุญแจสูญหาย อื่นๆ และไม่เข้าใจในมาตรการ เท่ากับ 27.7, 22.22 และ 11.10 ตามลำดับ นอกจากนี้การปฏิบัติมาตรการ Key Control ในกระบวนการ Transport loading ของ DHL สาขาบางนา คลัง 4 ทำให้ผลการประเมินความเสี่ยงลดลงจาก 6 คะแนน (ความรุนแรง 3 คะแนน และโอกาส 2 คะแนน) เหลือ 3 คะแนน (ความรุนแรง 3 คะแนน และโอกาส 1 คะแนน) ดังนั้น ความเสี่ยงกรณีอุบัติเหตุจากช่องระหว่างตู้คอนเทนเนอร์ ควรเพิ่มมาตรการ Key Control เข้าไปในขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

คำสาคัญ : คลังสินค้า, อุบัติเหตุ, ประเมินความเสี่ยง


Abstract

Transportation and logistics management is a field that may cause harm to workers and products due to carelessness or a lack of occupational health and safety in the workplace. DHL Supply Chain (Thailand) Limited, a warehouse management company that manages business product transportation, has prioritized worker safety by conducting risk assessments during the initial stages of work. The process of moving products with a forklift has an acceptable level of risk assessment (6 points of risk assessment level), but some steps should be added to reduce the risk. This project used the key control’s process. The aims of this project were: 1) to analyze workplace risks 2) to consider the appropriate processes that reduce risk; and 3) to assess the effectiveness of risk reduction processes. The results showed that 95.81% of workers who learned about key control processes could apply their knowledge to their work. A questionnaire was used to check the worker’s understanding of the key control process, it was discovered
that 70% of the workers correctly understood the key control process. “Forgetting” was the most checked reason that the workers cannot do the key control process, which accounts for 38.8%, and “afraid the key was lost,” “miscellaneous,” and “misunderstanding the key control process,” which account for 27.7% , 22.22% , and 11.10%, respectively. In addition, the key control process can reduce the level of risk assessment from 6 points (consequence = 3, likelihood = 2) to 2 points (consequence = 3, likelihood = 1) in the transport loading department of DHL Company (Bang-Na) Warehouse 4th. Therefore, risk issues related to the gap between containers and warehouses in the moving product with a forklift’s process. We should incorporate key control processes into local safety processes that reduce the possibility of accident in the workplace.

Keywords: warehouse, accidence, risk assessment.


มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากช่องระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับคลังสินค้าด้วยระบบ Key Control|Protective Measures to Reduce the Risk of Accidents caused by the Gap between Containers and Warehouse with the Key Control System

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Public Health, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code