การลดเวลาการก่อสร้างเสาคอนกรีตในงานก่อสร้าง: กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง

Last modified: January 19, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การลดเวลาการก่อสร้างเสาคอนกรีตในงานก่อสร้าง: กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง
Time Reduction of Concrete Column Construction: A Case Study of a Construction Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุพัฒน์ เพียรกสิกรรม
Mr. Supat Painkasikam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่10 ประจำปี 2562 | The 10th Conference on Industrial Operations Development 2019 (CIOD 2019) 17 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอ้างอิง|Citation

สุพัฒน์ เพียรกสิกรรม. (2565). การลดเวลาการก่อสร้างเสาคอนกรีตในงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Painkasikam S. (2022). Time reduction of concrete column construction: A case study of a construction company. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อลดเวลาการก่อสร้างเสาคอนกรีตในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันการก่อสร้างเสา 1 ต้น ประกอบด้วย 4 งานย่อยได้แก่ (1) งานติดตั้งเหล็กเสา (2) งานติดตั้งแผ่นเหล็กและสลักเกลียว (3) งานตั้งแบบเสา และ (4) งานเทคอนกรีต โดยเวลาเฉลี่ยของแต่ละงาน คือ 20.6, 134.1, 42.4 และ 31.4 นาที ตามลำดับ เวลาโดยรวมในการก่อสร้างเสา 1 ต้นโดยใช้เวลาเฉลี่ย คือ 228.5 นาที การปรับปรุงใช้เทคนิคในการระดมสมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปให้มีการปรับปรุงคือ (1) การเตรียมพื้นที่หน้างานในการยกและยึดทาบเหล็กเสา (2) งานติดตั้งแผ่นเหล็กและสลักเกลียวให้ติดตั้งจากพื้นก่อนยกเหล็กเสา (3) งานตั้งแบบเสาเปลี่ยนจากไม้แบบสี่แผ่นให้เปลี่ยนเป็นเหล็กสองชิ้นแบบฉาก และ (4) งานเทคอนกรีตให้มีการแบ่งทีมงานชุดเทคอนกรีตและชุดเครื่องจี้คอนกรีต หลังจากการปรับปรุงการทำงานแล้ว เวลาเฉลี่ยแต่ละขั้นตอนคือ 20.8, 77.9, 24.8 และ 30.3 นาที ตามลำดับ ซึ่งลดเวลาลงจากเดิมร้อยละ 0.00, 41.9, 41.5 และ 0.96 นาที ตามลำดับ วิธีการใหม่สามารถลดเวลาลงได้ในงาน (2) และ (3) ส่วนงาน (1) และงาน (4) ลดลงได้น้อยเนื่องจาก ขั้นตอนการทำงานทั้ง 2 งานเป็นวิธีทำงานที่ดีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้การทำงานวิธีใหม่คล้ายวิธีการเดิมและผลลัพธ์ที่ได้ก็ใกล้เคียงกับวิธีเดิม โดยรวมหลังการปรับปรุงใช้เวลาทั้งหมด 153.8 นาที ลดลงจากเดิม 74.6 นาที หรือลดลงร้อยละ 32.6

คำสำคัญ: การลดเวลา, เสาคอนกรีต, งานก่อสร้าง


Abstract

The objective of this project was to reduce the time of concrete columns construction in an industrial factory building. Before the improvement, the construction of 1 column consisted of 4 steps: (1) installation of steel columns; (2) installation of steel plates and bolts; (3) column erection work; and (4) concrete pouring work. The time averages of each step were 20.6, 134.1, 42.4 and 31.4 minutes, respectively. The total time for constructing one column was 228.5 minutes. Improvements were made utilizing brainstorming techniques of workers involved in construction. The improvements recommended were: (1) preparation of the steel columns at the work site for lifting and fixing; (2) installation of steel plates and bolts on the floor before eracting the steel columns; (3) setting up columns to change from four-panel wood to two-piece steel set; and (4) dividing the working team into concrete pouring and concrete pendant groups. After the improvements, the time averages of each step were 20.8, 77.9, 24.8, and 30.3 minutes, respectively. The time reduction for the steps were 0.00, 41.9, 41.5, and 0.96 minutes, respectively. The new working procedure could reduce the time of steps (2) and (3). For step (1) and (4), the reduction was too little because the procedure of the both steps were already good. The total time after the improvement was 153.9 minutes. The reduction was 74.6 minutes or 32.6 percent.

Keywords:  time reducing, concrete column, construction work.


การลดเวลาการก่อสร้างเสาคอนกรีตในงานก่อสร้าง: กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง|Time reduction of concrete column construction: A case study of a construction company

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 189
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles