พฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Last modified: June 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: พฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Research Article: Purchasing Behaviors and Analysis of Marketing Factor Affecting Consumer’s E-Business
transactions in Nakhonratchasima Municipality, Nakhonratchasima Province
ผู้เขียน/Author: บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, สงวน วงษ์ชวลิตกุล, ธนกร ลิ้มศรัณย์, อรอุมา ปราชญ์ปรีชา, ทศพล ปราชญ์ปรีชา และ จอมภัค จันทะคัต | Busaya Vongchavalitkul, Sanguan Vongchavalitkul, Tanakorn Limsarun, Onuma Prachpreecha, Thodsaphon Prachpreecha & Chomphak Jantakat
Email: tanakorn.lim@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Master of Business Administration, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 | Journal of Business Administration. The Association of Private Education Institutions of Thailand Vol.6 No. 1 January – June 2017

การอ้างอิง/citation

บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, สงวน วงษ์ชวลิตกุล, ธนกร ลิ้มศรัณย์, อรอุมา ปราชญ์ปรีชา, ทศพล ปราชญ์ปรีชา และ จอมภัค จันทะคัต. (2560). พฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 6(1), 95-113.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ปัจจัยโดยการสร้างตัวแปรใหม่ของกลุ่มตัวแปรด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย (Factor Analysis) และสถิติถดถอยพหุคุณ ประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ ผู้ซื้อหรือผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตเทศบาลนครนคราชสีมา จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.8 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกวัน โดยร้อยละ 31.0 ใช้เวลาจําานวน 2 ชั่วโมงขึ้นไป ใช้อินเตอร์เน็ตในสถานที่ทํางาน และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในช่วง 9.01-12.00 น. ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตเดือนละครั้ง มีค่าเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครั้งในช่วง 501- 1,000 บาท ทั้งนี้ มากกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่างใช้การค้นหาร้านค้าผ่าน Search Engine เช่น Google เพื่อเข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ของร้านค้าโดยตรงเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ โดยกลุ่มสินค้าและบริการที่นิยมมากที่สุดคือ สินค้าแฟชั่นและการจองโรงแรม และชําาระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย สาเหตุที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเนื่องจากสามารถค้นหาสินค้าหรือบริการได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มที่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และ และกลุ่มที่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล

คำสำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, พฤติกรรมการซื้อสินค้า, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, จังหวัดนครราชสีมา


ABSTRACT

The objectives of this study were: (1) to study consumer’s purchasing behaviors (2) to analyze the marketing factor affecting consumer’s e-business transactions in Nakhonratchasima Municipality, Nakhonratchasima Province. The purposive sampling was adopted and selected from the populations who ever transact e-business in Nakhonratchasima Municipality, Nakhonratchasima Province. There were 400 valid questionnaires accumulatively returned from the informants.     The various techniques of statistical program such as factor analysis,  multiple regression,  frequency,
percentage, and standard deviation were employed in analyzing data. The findings have shown that the majority of consumers or 63.8 percent connect to the Internet every day, while 31.0 percent connect to Internet more than two hours at their work places, transact their e-business during 9.01-12.00 am, having 1 e-business transaction per month and average of purchase between 501-1000 Baht. While more than 75 percent of consumers used search engine such as Google to find and connect to the retailer website. The highest e-business transactions were fashion products and hotel booking. The consumer selected the payment method by directly deposit cash to the seller bank account. Moreover, the influencing factors toward the e-business transaction were convenience to find and buy, marketing mix factors, personal privacy factors and service factors.

Keywords: E-Commerce, Purchasing Behaviors, Marketing Mix Factors, Nakhonratchasima Province.


พฤติกรรมการซื้อและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | Purchasing Behaviors and Analysis of Marketing Factor Affecting Consumer’s E-Business transactions in Nakhonratchasima Municipality, Nakhonratchasima Province

Graduate Schools of Master of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 578
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code