ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Last modified: February 19, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Digital Marketing Affecting Decision Making to Buy Computer Equipment via Electronic Commerce System in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุรวิชญ์ ศรีคาร
Mr. Surawit Srikarn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

สุรวิชญ์ ศรีคาร. (2563). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามปลายปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติต่างประกอบด้วยค่าร้อละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยมีอายุระหว่าง 20-30 ปี ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ 10,000-20,000 บาท บาท นอกจากนี้ การพิจารณาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่พิจารณาจากความปลอดภัยทางการชำระเงิน วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจคือ มีความต้องการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า การตัดสินใจระดับสูงที่สุด คือ ด้านราคา การทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะทางปัจจัยส่วนบุคคลและตลาดดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: การตลาดดิจิทัล, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์


Abstract

The purpose of this research is (1) to explore the personal factors of buyers of computer equipment. And electronics Through the e-commerce system (2) to study the marketing factors affecting the decision of purchasing computer equipment. And electronics Through the electronic commerce system (3) to study the decision to purchase computer equipment. And electronics Through electronic commerce system A total of 400 people were randomly sampled. Tools used for this research. The questionnaires were closed-ended questionnaires, and this analysis of the data used different statistics including percentage, mean, and chi-square standard deviation.

The results of the study showed the most consumers are female, age between 20 – 30 years, earned between 20,000 – 30,000 baht per month, and hold bachelor’s degree. In addition, buy computer equipment via electronic commerce system in Thailand considered form price and terms and conditions. The main objective most of them received information through media on internet. In addition, the researcher found that the highest decision making was price. Hypothesis testing revealed that personal factors and digital marketing ware related to decision making to buy computer equipment via electronic commerce system in Thailand.

Keywords: Digital Marketing,  Computer Equipment, Electronic Commerce System.


ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย | Digital Marketing Affecting Decision Making to Buy Computer Equipment via Electronic Commerce System in Thailand

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 851
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code