การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าประปาและท่อน้าร้อน: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว)

Last modified: December 26, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าประปาและท่อน้าร้อน: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว)
Reduced Installation Costs for Cold Water Pipes and Hot Water Pipes Systems: Case Study Project Sinthorn Village Building (AP-W)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชัชวาล บินฮูเซ็น
Mr. Chatchawan Binhucen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชัชวาล บินฮูเซ็น. (2560). การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าประปาและท่อน้าร้อน: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการนำเสนอการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเปรียบเทียบและลดค่าใช้จ่ายของท่อน้ำประปาและท่อน้ำร้อน และที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการหลังสวนวิลเลจ แบบห้องตัวอย่างจำนวน 2 ห้อง ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการเปรียบเทียบและการลดวัสดุของท่อน้ำประปาและท่อน้ำร้อน ซึ่งวัสดุที่จะใช้เป็นประเภทท่อ พีพีอาร์ในปัจจุบันการติดตั้งท่อน้ำประปาและท่อน้ำร้อน ยังมีปัญหาในการออกแบบขนาดและข้อต่อที่ยังไม่สามารถลดวัสดุได้ ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และเพื่อการแก้ไขปัญหาสำหรับการลดวัสดุท่อน้ำประปาและท่อน้ำร้อนนั้น นักศึกษาสหกิจจึงเล็งเห็นความสำคัญของการลดค่าใช้จ่ายในระบบ ท่อน้ำประปาและท่อน้ำร้อน โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบและถอดวัสดุของห้องพรีเมียร์ 2 และ ห้องจูเนียร์สูท 2 เพื่อนำแบบมาเปรียบเทียบและใช้ในการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการถอดปริมาณวัสดุต่างๆ ของท่อด้วยคนนั้นทำให้ช้าต่อการดำเนินงานและยังมีเปอร์เซ็นต์ในการผิดพลาดได้มากกว่าการถอดปริมาณของวัสดุท่อต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมจึงทำให้สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานต่างๆได้ จากผลที่ได้ก่อนการปรับปรุงการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งของห้อง พรีเมียร์ 2 เป็นจำนวนเงิน 3,295 บาท/ห้อง ทั้งโครงการเป็นจำนวน 35 ห้อง และห้องจูเนียร์สูท 2 เป็นจำนวนเงิน 4,033 บาท/ห้อง ทั้งโครงการเป็นจำนวน 29 ห้อง ซึ่งทั้ง 2 แบบรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดก่อนปรับปรุง 232,301 บาท/โครงการ และหลังการปรับปรุง การลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งของห้อง พรีเมียร์ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,389 บาท/ห้อง และ จูเนียร์สูท 2 เป็นจำนวนเงิน 2,201 บาท/ห้อง ซึ่งทั้ง 2 แบบรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหลังปรับปรุง 112,454 บาท/โครงการ และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมด 5.1 เปอร์เซ็นต์ในการลดค่าใช้จ่ายของห้อง พรีเมียร์ 2 และ จูเนียร์สูท 2

คำสำคัญ: การลดค่าใช้จ่าย, การติดตั้งระบบ, ท่อน้ำประปา, ท่อน้ำร้อน


Abstract

This project aimed to present the applications of software packages to compare and reduce the costs related to water supply pipes and hot water pipes in Langsuan Village project. The sample was 2 room models. The steps of comparing and reducing materials used in water pipes and hot water pipes were shown and required materials were PPR pipes. Presently, for installing water supply pipes and hot water pipes, the problems found were the design of size and joints with failure to reduce the amount of materials required, failure to solve the problems correctly. To solve the problems, the author has seen the importance of reducing costs in water supply piping and the hot water piping systems by using the software package for drawing and removing materials of the Premier 2 and Junior Suite 2 rooms in order to compare costs and to reduce costs. Manual-based material removal took a long time and led to higher errors, compared to software package application that facilitates the task. The results showed as follows. Before the improvement, the reduction in total cost of installing Premier 2 room was 3,295 baht / room. The whole project contains 35 rooms. The reduction in total cost of installing Junior Suite 2 was 4,033 baht / room. The whole project contains 29 rooms. By considering two room models, total cost reduction was 232,301 baht / project. After improvement, the reduction in total cost of installing Junior Suite 2 room was 2,201 baht / room and Premier 2 room was 1,389 baht / room.  By considering two room models after improvement, total cost reduction was 112,454 baht/project, accounting for 5.1 percent.

Keywords: reduced costs, installation of pipes, water pipes, hot water pipes.


การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าประปาและท่อน้าร้อน: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว) / Reduced Installation Costs for Cold Water Pipes and Hot Water Pipes Systems: Case Study Project Sinthorn Village Building (AP-W)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 123
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code