การบริหารจัดการระบบการใช้เครื่องปรุงกลางสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบริหารจัดการระบบการใช้เครื่องปรุงกลางสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์
Seasoning management for camping Case study: TKT Ecotour
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐริกา เพชรพรรณ, นางสาวแพรวพรรณ ผ่องศรี
Ms. Nuttarika  Petchpan, Ms. Praewpan  Pongsri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Miss Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐริกา เพชรพรรณ และ แพรวพรรณ ผ่องศรี. (2560). การบริหารจัดการระบบการใช้เครื่องปรุงกลางสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Petchpan N. & Pongsri P. (2017). Seasoning management for camping Case study: TKT Ecotour. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ทีเคที อีโค ทัวร์ จำกัด เป็นบริษัทนำเที่ยวประเภทการท่องเที่ยวแบบเดินป่า โดยให้ความสำคัญในเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งของหรือวัตถุดิบที่เลือกใช้จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  คณะจึงได้จัดทำโครงการ “การบริหารจัดการระบบการใช้เครื่องปรุงกลาง สำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและหารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องปรุงกลางสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ จำกัด  อีโคทัวร์  และลดต้นทุนของราคาเครื่องปรุงกลาง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับมัคคุเทศก์ จำนวน 5 คน โดยใช้ 6 คำถาม แล้วจึงนำผลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์จนเกิดเป็นชุดเครื่องปรุงสำหรับเดินป่า โดยใช้หลักการออกแบบบริการ (Service Design) เข้ามาประยุกต์ใช้

ผลการศึกษาพบว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุเครื่องปรุงเป็นฝาปิดแบบฝาเกลียว  เป็นขวดขนาดเล็ก แบบพลาสติก  มีน้ำหนักน้อย  สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัด ไม่เกิดปัญหาจากมดแมลง และสามารถเก็บไว้ในถุงผ้าฟลายชีท (Fly Sheet) ที่สามารถนำมาทำความสะอาดโดยการซักแล้วตากได้  ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คำสำคัญ: การบริหารจัดการเครื่องปรุงกลาง, การท่องเที่ยวแบบเดินป่า


Abstract

TKT Eco Tour Company Limited was a travel agency in the type of trekking tourism. The company attaches great importance to with nature and environment. Therefore, the items or materials that were selected must be used to the maximum benefit. This project was Seasoning Packaging for Camping Tour. A Case Study of TKT Eco Tour Company Limited. The objectives of this study were 1) To study and find a packaging for the central seasoning for trekking trips. 2) To reduce the cost of seasoning. Data were collected through a qualitative interview with 6 questions and 5 tour guides. Then the interview results were analyzed for use in seasoning packaging design for trekking trips.

The results showed that packaging used to contain seasoning. It should look like a small plastic bottle, screw cap, light weight, convenient to use and save. It should not cause problems from ants and insects. And can also be stored in the flysheet bag. Importantly, the packaging can be cleaned by washing and drying. It can be used many times. The results of the study were in accordance with the stated objectives.

Keywords:  Seasoning Packaging, Camping Tour.


การบริหารจัดการระบบการใช้เครื่องปรุงกลางสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ | Seasoning management for camping Case study: TKT Ecotour

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 82
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code