เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะครึ่งร้อยสุดชายแดนเบื้องบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี (ศูนย์กลางมหาอำนาจทางผลไม้ของโลก)

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะครึ่งร้อยสุดชายแดนเบื้องบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี (ศูนย์กลางมหาอำนาจทางผลไม้ของโลก)
New route to islands in Eastern Region: Chantaburi, Trad and Chonburi (Fruit Hub of Asia)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชิษณุพงศ์   ศรีสันติสุข, นายศรเทพ   แซ่ย่าง
Mr. Chitnuphong  Srisantisuk, Mr. Sorntep  Saeyang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Miss Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

ชิษณุพงศ์  ศรีสันติสุข และ ศรเทพ  แซ่ย่าง. (2560). เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะครึ่งร้อยสุดชายแดนเบื้องบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี (ศูนย์กลางมหาอำนาจทางผลไม้ของโลก). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Srisantisuk C. & Mr. Sorntep  Saeyang C. (2017). New route to islands in Eastern Region: Chantaburi, Trad and Chonburi (Fruit Hub of Asia). (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงาน “เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะครึ่งร้อยสุดชายแดนเบื้องบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี (Fruit Hub of Asia)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า และหาข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุรี นำมาจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ให้แก่บริษัทสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวจีน โดยนำเสนอใช้เส้นทางบินตรงสายการบินแอร์เอเชียและนกแอร์จากประเทศจีนสู่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) โดยลูกค้าไม่ต้องใช้เวลาเดินทางเข้าสนามบินนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) ก่อน ทำให้สามารถบูรณาการเส้นทางการท่องเที่ยวกับบริหารด้านเวลาที่จำกัดให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ การคมนาคม และการผลักดันให้ภูมิภาคนี้ที่มีผลไม้เป็นจุดเด่นเป็นศูนย์กลางมหาอำนาจทางผลไม้โลก เหมาะสมกับพฤติกรรมชาวจีนที่ชอบแหล่งท่องเที่ยว อาหารผลไม้ และวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้โปรแกรมข้อมูลการเดินทาง 5 วัน 4 คืน กับสถานที่ท่องเที่ยวใน 3 จังหวัด อาทิแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด มีเกาะช้าง กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง แอดเวนเจอร์ จังหวัดจันทบุรี มีสวนพีเคการ์เด้น กิจกรรมบุฟเฟ่ต์กินอิ่มผลไม้ไทยอย่างทุเรียน เงาะ มังคุด จังหวัดชลบุรี มีอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา ชมกิจกรรมการแสดงโชว์สุดอภิมหาอลังการ สวนพรรณไม้นงนุช เป็นต้น โดยสงวนราคาตลอด ทริปนี้จำนวนเงินเพียง 4,999 หยวน

ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวกับนโยบาลภาครัฐในโครงงานนี้ นอกจากจะบริหารเวลาในการเดินทางให้มีคุณภาพแล้ว ยังช่วยประหยัดรายจ่ายให้ลูกค้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจและให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง

คำสำคัญ: เส้นทางใหม่, ชายแดนเบื้องบูรพา, ศูนย์กลางมหาอำนาจทางผลไม้ของโลก


Abstract

The project title “New Route to Islands in Eastern Region; Chanthaburi, Trad and Chonburi (Fruit Hub of Asia)” aimed to study tourist routes in 3 provinces which were Chanthaburi, Trad and Chonburi, and to provide a new route for target customers in China through offering direct flights of AirAsia and Nok Air from China to U-Tapao International Airport. The customer does not have to travel to Bangkok International Airport (Don Muang). This can be combined with diverse travel routes and control travelling time for better quality. Moreover, the government enhances policy for improving infrastructure, economy, transportation and to promote this region to be the center of the fruit. Therefore, with this policy, the Chinese were targeted for being the main customer for the initiated program tour of 5 days 4 nights to 3 provinces. In Chanthaburi, it was found that KP Garden provided Thai fruit’s buffet such as Durian, Rambutan, Mangosteen. In Chonburi, there included Alcazar Cabaret, Nongnuch Botanical Gardens, etc., Facilities available. This trip was 4,999 Yuan only.

The study revealed the integration of promotion of this trip with the supportive policy from government can enhance travel quality with timing management and save cost. This finally can call the attention of customers for making decision to choose the company’s services.

Keywords:  New route, Eastern Region, Fruit Hub of Asia.


เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะครึ่งร้อยสุดชายแดนเบื้องบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี (ศูนย์กลางมหาอำนาจทางผลไม้ของโลก) | New route to islands in Eastern Region; Chantaburi, Trad and Chonburi (Fruit Hub of Asia)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 80
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code