การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรองในจังหวัดนครปฐมผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรองในจังหวัดนครปฐมผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
Public Relations for Secondary Tourist Attractions in Nakhon Pathom Province by using the Facebook page of the Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports Office
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปรารถนา     พิพัฒน์วัฒนารมย์, นางสาวพลอยนภัส   พรศักดิ์นภา, นางสาวสาวิตรี   สวยขุนทด
Miss Pratthana Phiphatwattanarom, Miss Ploynapas Pornsaknapa, Miss Sawitree Suaikhunthod
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. กฤป จุระกะนิตย์
Krip Jurakanit Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

ปรารถนา  พิพัฒน์วัฒนารมย์, พลอยนภัส   พรศักดิ์นภา และ สาวิตรี  สวยขุนทด. (2563). การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรองในจังหวัดนครปฐมผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phiphatwattanarom P., Pornsaknapa P. & Suaikhunthod S. (2017). Public relations for secondary tourist attractions in Nakhon Pathom province by using the Facebook page of the Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports Office. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรองภายในจังหวัดนครปฐม ผ่านเพจเฟซบุ๊กสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวบแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครปฐมที่ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายและเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากการที่คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเพจเฟซบุ๊กสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ที่ไม่มีการเข้าถึง ข้อมูลแนะนำสถานที่แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเป็นจำนวนมาก จึงได้นำมาประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2564 ผลที่ได้จากโครงงานเรื่องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรองภายในจังหวัดนครปฐมผ่านเพจเฟซบุ๊กสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2564 พบว่ามีจำนวนผู้เข้าถึงเพจเพื่อรับชมข้อมูลและเนื้อหาต่างๆของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จำนวน 9,240 คน และพบว่ามีจำนวนผู้ติดตามเพจ 1,184 คน และ จำนวนผู้กดถูกใจเพจ 1,176 คน นอกจากนี้ผู้ที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวรอง “นครปฐมนอกกระแส เที่ยวถูกใจ ไม่ตามใคร” คือ วัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้รับความสนใจมากที่สุด

คำสำคัญ: ประชาสัมพันธ์, แหล่งท่องเที่ยวรอง, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม


Abstract

The project collected tourist attractions in Nakhon Pathom province that have not been widely publicized and distributed through the Facebook page of the Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports Office. There are many unknown tourist attractions, and a lack of complete information for travel within Nakhon Pathom and there are many unknown attractions. From 2 September – 19 November 2021, results from the project, regarding public relations for secondary tourist attractions during May – September 2021 showed 9,240 people accessed the page to view information and content. It was found that there were 1,184 page followers and 1,176 page likes. “Nakhon Pathom outside the trend. Travel like you don’t follow anyone” is Huai Tako Temple, Nakhon Chai Si District and Nakhon Pathom Province get the most attention.

Keywords:  Public Relations, Secondary Tourist Attraction, Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports Office.


การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรองในจังหวัดนครปฐมผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

Public Relations for Secondary Tourist Attractions in Nakhon Pathom Province by using the Facebook page of the Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports Office

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 429
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code