การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด
Setup for Preparing the System for One Web App Space for Avalant Global Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจิรโรจน์  ตุ้มสุวรรณ 5704800045
Mr. Jirarod  Tumsuwan 5704800045
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
Miss Janya  Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

จิรโรจน์  ตุ้มสุวรรณ. (2563). การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tumsuwan J. (2020). Setup for preparing the system for one web app space for Avalant Global Company Limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด เป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งและดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งมี One Web App Space เป็นผลิตภัณฑ์หลักสำหรับสร้างระบบในแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งก่อนที่จะทำการติดตั้ง One Web App Space ให้กับลูกค้า จะตั้งมีการเตรียมความพร้อมของระบบเสียก่อนโดยผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ทำการติดตั้งและตั้งค่าระบบบนเครื่องแม่ข่าย ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ, Oracle JDK, โปรแกรม WildFly และโปรแกรม PostgreSQL

คำสำคัญ: วิศวกรระบบ, การติดตั้งระบบ, บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด


Abstract

Avalant Global Company Limited is a provider of cloud computing and digital platforms.  One Web App Space, their main product, is a tool for developing the systems in various platforms, for instance the financial system, ERP system, etc. The cooperative internship student was assigned to set up and configure the system for preparing the system before the software engineering team implements the One Web App Space at customer’s server. The software installed include Linux, Oracle JDK, WildFly and PostregSQL.

Keywords:  System Engineer, Preparation System, Avalant Global Company Limited.


การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด |Setup for Preparing the System for One Web App Space for Avalant Global Company Limited   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 72
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print