ออกแบบหน้าเว็บไซต์สำหรับนำเสนอข่าวสาร

Last modified: December 8, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ออกแบบหน้าเว็บไซต์สำหรับนำเสนอข่าวสาร
Website Design for presenting news
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนรรฆภูมิ ศรีอำไพ 6104800010
Mr. Anakkapoom Sriamphai 6104800010
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

อนรรฆภูมิ ศรีอำไพ. (2563). ออกแบบหน้าเว็บไซต์สำหรับนำเสนอข่าวสาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sriamphai A. (2020). Website design for presenting news. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

           บจก.ทูเฟลโลว์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์เป็นบริษัทที่จัดทำและพัฒนาเว็ปไซต์กับแอปพลิเคชัน ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากบริษัทได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับนำเสนอข่าวสาร จึงมีความต้องการหน้าติดต่อผู้ใช้งานที่สวยงามและสะดวกในการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป  จึงมอบหมายงานให้ผู้จัดทำออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยทำการออกแบบด้วยโปรแกรมอะโดบีเอ็กซ์ดีโดยใช้โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ดและเฟรมเวิร์ครีแอคส์ในการทำหน้าติดต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์ โดยการออกแบบเว็บไซต์ออกแบบมาเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจในการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป

คำสำคัญ : บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด, ข่าวสาร, ส่วนติดต่อผู้ใช้


Abstract

      2 Fellows Network and Design Co., Ltd. is a website and application development business that serves both the public and private sectors. The corporation has created a news presentation website and the user interface must be both appealing and simple to use for the general audience. The responsibility of designing the user interface the responsibility of the intern. The website’s user interface was created in Adobe XD with the help of Visual Studio Code and the React framework. By creating a website for ordinary consumers, you can increase their interest in using it.

Keywords: 2 Fellows Network and Design Co., Ltd., news, user interface.


ออกแบบหน้าเว็บไซต์สำหรับนำเสนอข่าวสาร |  Website Design for presenting news

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 391
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print