การหาค่าความปลอดภัยของท่อทองแดงในระบบก๊าซทางการแพทย์ กรณีศึกษา สถานีกาชาดที่ 11

Last modified: December 26, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การหาค่าความปลอดภัยของท่อทองแดงในระบบก๊าซทางการแพทย์ กรณีศึกษา สถานีกาชาดที่ 11
Simulate the Safety of Copper Tubing in Pipeline System of Medical at the Red Cross Station 11
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐทวัตร์ บุญธนาพีรัชต์
Mr. Nattawat Bunthanapeerat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr.Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ณัฐทวัตร์ บุญธนาพีรัชต์. (2559). การหาค่าความปลอดภัยของท่อทองแดงในระบบก๊าซทางการแพทย์ กรณีศึกษา สถานีกาชาดที่ 11. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงพยาบาลมีความจําเป็นที่จะต้องมีการใช้ก๊าซทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาล อยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ดังนั้นเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ต้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความจําเป็นดังกล่าวนี้ระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ สามารถรองรับความจําเป็นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์รวมถึงมีความปลอดภัยในขณะที่ใช้งาน

ในขณะที่ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกสหกิจศึกษาอยู่นั้น ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ควบคุมการติดตั้งของระบบก๊าซทางการแพทย์รวมถึงระบบประกอบอาคารอื่นๆ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นปัญหาความปลอดภัยของระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ โดยการจำลองด้วยโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ เพื่อหาค่าความปลอดภัยในท่อทองแดง 3 แบบคือ แบบเค แบบแอลและแบบเอ็ม ทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์คือ เอ บี และซี ซึ่งมีทฤษฎีความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง จากผลการจำลองโดยใช้โปรแกรมพบว่า ท่อทองแดงยี่ห้อบี มีค่าความปลอดภัยมากที่สุดคือ 86.443 และราคาต้นทุนในการติดตั้ง แบบเอ็ม นั้นมีราคาต่ำที่สุดโดยอยู่ที่ ราคา 44,480 บาท คิดเป็น 58%ของท่อทองแดงแบบแอล และ 37% ของท่อทองแดงแบบเค

ซึ่งหัวเรื่องการฝึกสหกิจครั้งนี้ ช่วยทำให้ทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการจำลองโดยใช้โปรแกรม ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรม โดยสามารถทำให้ทราบถึงค่าความปลอดภัยของท่อทองแดงแต่ละชนิด และลดต้นทุนในการติดตั้ง

คำสำคัญ: การจำลอง, ค่าความปลอดภัย, ระบบก๊าซทางการแพทย์


Abstract

Hospitals are required to have a medical gas in the hospital area all the time, and continued to treat patients. The medical device such as respirators can available constantly and continuously. The necessity of such medical systems, can the need to use and safe in the system.

While I have made a practice of co-operative education. I was assigned to control the installation of medical gas systems, including building more. I see problems Safety in medical gas pipeline and use simulation in 3D To determine the safety of factor in three type copper pipe. Type K , Type L and Type M  and three product A B and C. There is a theory that factor of safety. The simulation results that using the program. Copper pipes brand B make the Safety of Factor is the most 86.443. Type M lowest the cost of installation price is 44,480 Baht or 58 percent of the copper tubing Type L and 37 percent of the copper tubing Type K.

The title of this co-operative education. I see problems and use simulation solutions which is based on engineering principles and can to understand the properties of each type of pipe and reduce the cost of installation.

Keywords: Simulation, Safety of Factor, Medical Gas Systems.


การหาค่าความปลอดภัยของท่อทองแดงในระบบก๊าซทางการแพทย์ กรณีศึกษา สถานีกาชาดที่ 11 / Simulate the Safety of Copper Tubing in Pipeline System of Medical at the Red Cross Station 11

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 228
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code