การสร้างเครื่องสูบน้ำจากวัสดุเหลือใช้

Last modified: January 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างเครื่องสูบน้ำจากวัสดุเหลือใช้
The Pump Was Built From The Recycled Thing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทศพล สงวนไว้
Mr. Tossapon Sanguanwai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2559
2/2016

การอ้างอิง/citation

ทศพล สงวนไว้. (2559). การสร้างเครื่องสูบน้ำจากวัสดุเหลือใช้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสูบน้ำ จากวัสดุเหลือใช้มาทดแทนเครื่องสูบน้ำเดิมของโรงงาน เพื่อลดระยะเวลาในการสูบน้ำ เสียออกจากถังเก็บแอลกอฮอล์ และลดต้นทุนในการซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยการสร้างชิ้นงานจริงเพื่อนำมาทดสอบและสรุปผล โดยผลจากการทดสอบเครื่องสูบน้ำจากวัสดุเหลือใช้พบว่า อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำอยู่ที่ 42.6 ลิตร/นาที และเฮดสูงสุดอยู่ที่ 7 เมตร โดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ เป็นต้น กำลังของเครื่องสูบน้ำ ประโยชน์ของการศึกษา  โดยการทดสอบเครื่องสูบน้ำ จากวัสดุเหลือใช้ สามารถประหยัดเวลาในการสูบน้ำ ได้ 85% จากเครื่องสูบน้ำ เดิมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 30 % เครื่องสูบน้า มีขนาดที่เล็กสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นและสร้างมาจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมามีประโยชน์

คำสำคัญ: เครื่องสูบน้า, วัสดุเหลือใช้, ประหยัดเวลา


Abstract

This report aimed to build a waste water pump to replace the factory ‘s original pump to reduce the duration of pumping water out of the alcohol tank and reduce the cost of buying a new pump by creating a real water pump for testing and then create a report. The results of the water pumping test made from waste materials found showed the flow rate of the pump was 42.6 liters per minute and the maximum was 7 meters with a 12 volts battery. The benefits of this study by testing the waste water pump could save time up to 85%. On the other hand, the original water the pump can save time just up to 30″. To conclude, the water pump, which is a small size. was found to be flexible. also it was made from recycled materials.

Keywords:  Water Pumping, Waste Material, Saved Time.


การสร้างเครื่องสูบน้ำจากวัสดุเหลือใช้ /  The Pump Was Built From The Recycled Thing

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 6987
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code