การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์

Last modified: September 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์
Research Article: Simulation of AC-AC Matrix Converter with Tested the Passive Loads using Adjusting the Switching Frequency
ผู้เขียน|Author: สันติสุข สว่างกล้า และ ประสพโชค โห้ทองคำ| Santisuk Sawangkla, Prasopchok Hothongkum
Email: santisuk@siam.edu  ;  prasopchok.hot@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงแรมฮิลตัน อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต| 14th Conference of Electrical Engineering Network 2022(EENET 2022) 25-27 May 2022 Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa, Phuket

การอ้างอิง|Citation

สันติสุข สว่างกล้า และประสพโชค โห้ทองคำ. (2565). การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์. ใน รายงานการประชุม การประชุมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 149-152). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

Sawangkla S., & Hothongkum P. (2022). Simulation of AC-AC matrix converter with tested the passive loads using adjusting the switching frequency. In 14th Conference of Electrical Engineering Network 2022(EENET 2022) (pp. 149-152). Nonthaburi: Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ทำการแปลงผันแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายแบบไซน์นูซอยดอลหนึ่งเฟสไปเป็นแรงดันไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่สามารถปรับค่าได้ ซึ่งได้ทำการจำลองกับโหลดตัวต้านทานและตัวต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink โดยมีการปรับค่าความถี่ในการสวิทช์ด้วย เพื่อดูสมรรถนะของวงจร ในการจำลองได้ทำการวัดรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าด้านอินพุทและเอาท์พุทรวมทั้งค่าฮาร์มอนิกและ THD ที่ค่าความถี่ในการสวิทช์ที่เปลี่ยนไปด้วย

คำสำคัญ: เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์, เอซี-เอซี คอนเวอร์เตอร์, พีดับบลิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์


ABSTRACT

This paper presents a single-phase AC-AC matrix converter that convert the utility single-phase sinusoidal supply voltage into a single-phase variable output voltage. The results are the simulation with MATLAB/Simulink program and tested with the resistor series with the inductor. The switching frequency can be adjusted for the monitor of the performance of this converter. Waveforms of input and output voltages and currents of the Single-phase AC-AC matrix converter are observed. Moreover, the harmonic analysis and total harmonic distortion (THD) are measured for various the switching frequency.

Keywords:  Matrix Converter, AC-AC converter, PWM converter.


การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์ | Simulation of AC-AC Matrix Converter with Tested the Passive Loads using Adjusting the Switching Frequency

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 422
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print