เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32

Last modified: September 28, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32
Research Article: Solar Charger with Adjustable Solar Panel Angle, Save Values to Firebase Database Controlled by ESP32
ผู้เขียน|Author: สุเทพ ทัพธวัช, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ | Suthep Thupthawash, Norranut Saguansakdiyotin, Nalinrat Witsawakitti, Pakit Suwat, Yongyuth Naras and Wipavan Narksarp
Email: suthep.thu@siam.edu ; norranut.sag@siam.edunalinrat.wit@siam.edu ; pakisuw@gmail.com ; yongyuth.nar@siam.edu ; wipavan.nar@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical, Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงแรมฮิลตัน อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต| 14th Conference of Electrical Engineering Network 2022(EENET 2022) 25-27 May 2022 Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa, Phuket

การอ้างอิง|Citation

สุเทพ ทัพธวัช, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2565). เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 668-671). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

Thupthawash S., Saguansakdiyotin N., Witsawakitti N., Suwat P., Naras Y., & Narksarp W. (2022). Solar charger with adjustable solar panel angle, save values to firebase database controlled by ESP32. In 14th Conference of Electrical Engineering Network 2022(EENET 2022) (pp. 668-671). Nonthaburi: Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และบันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32  การทำงานมีทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ควบคุมด้วยอีเอสพี32 ได้แก่ ระบบการชาร์จแบบเอ็มพีพีทีขนาดกำลังไฟฟ้าประมาณ 50วัตต์  การปรับมุมรับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบแกนเดียวตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00 น. ถึง 16.00 น. และการส่งค่าแรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์  ค่าแรงดัน สถานะและเปอร์เซ็นต์การชาร์จของแบตเตอรี่บันทึกลงฐานข้อมูลไฟร์เบสผ่านเครือข่ายไร้สาย  ส่วนของแอพพลิเคชั่นมือถือบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์สร้างจากโปรแกรมฟลัตเตอร์  มีหน้าที่ดึงค่าจากฐานข้อมูลไฟร์เบสมาแสดงแบบเรียลไทม์

คำสำคัญ: เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟร์เบส, ฟลัตเตอร์


ABSTRACT

This paper presents the solar charger with adjustable solar panel angle and save values to firebase database controlled by ESP32. The operation includes both hardware and mobile applications. Parts of the hardware is controlled by ESP32 including an MPPT charging system with a power size of approximately 50 W, adjusting the exposure angle of a single-axis solar panel perpendicular to the sun from  9 a.m. to 4 p.m. and send the voltage, current, and power of the solar cells and the voltage, status and charging percentage of the battery recorded to the firebase database over the wireless network. The mobile application section on the android operating system is built from the flutter program.  It is responsible for retrieving values from the firebase database in real time.

Keywords:  Solar charger, Firebase, Flutter.


เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32 | Solar Charger with Adjustable Solar Panel Angle, Save Values to Firebase Database Controlled by ESP32

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 479
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print