Tags: รายงานการประชุมวิชาการ 2564
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน

เอก บำรุงศรี ณัฏฐพงศ์ พรหมศร. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (หน้า 526-537). นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

การสร้างแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับคนรักกิจกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง

ชื่อบทความ: การสร้างแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับคนรักกิจกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ้ง Research Article: Developing an Application for Activity Lovers by Applying Social Network and Cloud Computing Technology ผู้เขียน|Author: จรรยา แหยมเจริญ, สายยาใจ พึ่งประชา, พชระ กันทา, นันทภรณ์ ภุมรินทร์ | Janya Yamcharoen, Saiyajai Peungpracha, Patchara Kantha, Nanthaporn Pummarin Email: janya.yam@siam.edu  ;  saiyajai.peu@siam.edu ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160 Department|Faculty: Department of

การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางภายในมหาวิทยาลัยสยาม

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี, คุณากร กล้าอาษา และภัทรพล คิ้วอำไพ. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางภายในมหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” (หน้า 423-437). นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32

สุเทพ ทัพธวัช, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2565). เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 668-671). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์

สันติสุข สว่างกล้า และประสพโชค โห้ทองคำ. (2565). การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์. ใน รายงานการประชุม การประชุมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 149-152). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงให้มีค่าคงที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2565). การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงให้มีค่าคงที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (หน้า 652-655). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

อิทธิพลของระดับความเค้นแบบกระทำซ้ำที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของดินเหนียวเคโอลิน

ปริตตา ศุภโกวิทย์ และพงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล. (2565). อิทธิพลของระดับความเค้นแบบกระทำซ้ำที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของดินเหนียวเคโอลิน. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ

ประสพโชค โห้ทองคำ, สันติสุข สว่างกล้า และ อภิชฏา ทองรักษ์. (2564). วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (หน้า 359-362). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร

คัมภีร์ ธิราวิทย์, สิทธิพร เพ็ชรกิจ, โตมร สุนทรนภา และ วรวุฒิ เทพแสน. (2564). การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (หน้า 44). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม

สันติสุข สว่างกล้า. (2564). การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (หน้า 363-366). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.