การจำลองการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซีคอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสโดยใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่

Last modified: January 4, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การจำลองการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซีคอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสโดยใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่
Research Article: Simulation of the Single-Phase Induction Motor Drive with Single-Phase AC-AC Converter using V/f Constant Method
ผู้เขียน|Author: สันติสุข สว่างกล้า, สถาพร เสือเทศ และประสพโชค โห้ทองคำ | Santisuk Swagkla, Sataporn Suathed, Prasopchok Hothongkum
Email: santisuk@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical, Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 | The 15th Electrical Engineering Network 2023: EENET สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand), เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 – 3 พฤษภาคม 2566

การอ้างอิง|Citation

สันติสุข สว่างกล้า, สถาพร เสือเทศ และประสพโชค โห้ทองคำ. (2566). การจำลองการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซีคอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสโดยใช้หลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 238-241). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

Swagkla S., Suathed S., & Hothongkum P. (2023). Simulation of the single-phase induction motor drive with single-phase AC-AC converter using V/f constant method. In The 15th Electrical Engineering Network (EENET 2023). IEEE PES-Thailand, EENET.


บทคัดย่อ

     บทความวิจัยนี้นำเสนอการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่ใช้วงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่มีการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าเพียงขั้นตอนเดียวโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสที่ไม่มีส่วนเชื่อมโยงไฟฟ้าดีซี  ซึ่งจะทำการแปลงผันไฟฟ้าเอซีอินพุทหนึ่งเฟสที่ความถี่และขนาดคงที่ให้เป็นไฟฟ้าเอซีเอาท์พุทหนึ่งเฟสที่สามารถปรับได้ทั้งความถี่เอาท์พุทและขนาดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทได้ด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซนูซอยดอล(SPWM) ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของสวิทช์สองทิศทางที่ใช้ในการตัดต่อไฟฟ้าเอซีอินพุท ด้วยหลักการอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่ สามารถปรับความถี่ทางด้านเอาท์พุทที่ค่า 12.5Hz, 25Hz, และ 50Hz เพื่อใช้ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟส ผลการทดสอบได้ทำการทดสอบด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อทำการทดสอบระบบการขับเคลื่อนนี้ ผลการทดสอบได้ทำการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบและแรงบิดหรือทอร์คของระบบขับเคลื่อนนี้ ซึ่งผลการจำลองเป็นที่น่าพอใจตามหลักการทำงาน

คำสำคัญ: มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำหนึ่งเฟส, เอซี-เอซี คอนเวอร์เตอร์, อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าต่อความถี่คงที่


ABSTRACT

This research paper is introduced the Single-Phase AC-AC Matrix Converter fed the Single-Phase Induction Motor. The converter is direct conversion the single-phase supply to the load without the DC-Link. This converter is conversion the constant amplitude and frequency from the single-phase power supply to the variable of the single-phase output. It can be adjusted by the SPWM signals for control the bi-directional switches with the V/f ratio constant method. The frequencies of the single-phase output are 12.5Hz, 25Hz, and 50Hz for the speed control of the single-phase induction motor. The simulation results are the simulation with the MATLAB/Simulink program. These results are the voltage and current waveforms, speed, and torque. The results are good satisfied.

Keywords:  Single-phase Induction Motor, AC-AC Converter, V/f ratio constant method.


Simulation of the Single-Phase Induction Motor Drive with Single-Phase AC-AC Converter using V/f Constant Method 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 151
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print