สถานการณ์และปัญหาการเข้าถึงยาเบดาควิลีนในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

Last modified: September 14, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: สถานการณ์และปัญหาการเข้าถึงยาเบดาควิลีนในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
Research Article: Situation and Problem of Access to Bedquiline in Patientswith Drug-Resistant
ผู้เขียน|Author: กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, อรปรียา ศักดาพิสุทธิ์, นิชกานต์ ศิลประเสริฐ, ปทุมพร เทพกัน, เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล และ ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี| Kamolwan Tantipiwatanasakul, Ornpreeya Sakdapisut, Nitchakan Sinprasert, Patumporn Tepkan, Chalermsak Kittitrakul, and Shinnawat Saengungsumalee
Email: kamolwan.tan@siam.edu ; shinnawat@siam.edu ; ornpreeya.sak@siam.edu ; nitchakan.sin@siam.edu & patumporn.tep@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2022) : พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 หน้า 10-23 | Thai Journal of Public Health and Health Education Vol. 2 No. 2  May – August 2022, Pages 10-23

การอ้างอิง|Citation

กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, อรปรียา ศักดาพิสุทธิ์, นิชกานต์ ศิลประเสริฐ, ปทุมพร เทพกัน, เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล และ ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี. (2565). สถานการณ์และปัญหาการเข้าถึงยาเบดาควิลีนในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา. วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา, 2(2), 10-23.

Tantipiwattanaskul K., Sakdapisut O., Sinprasert N., Tepkan P., Kititharakul C., & Saengungsumalee S. (2022). Situation and problem of access to bedaquiline in patients with drug-resistant tuberculosis. Thai Journal of Public Health and Health Education, 2(2), 10-23.


บทคัดย่อ

     วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ยาเบดาควิลีนเป็นยาที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและหลายประเทศเริ่มใช้ในการรักษาวัณโรคดื้อยาประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ยาเบดาควิลีนมีราคาแพง ทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงยาเบดาควิลีนในประเทศไทย ใช้รูปแบบวิจัยการเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญจำนวน 9 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิง เนื้อหา การศึกษาพบว่าในด้านการรักษา ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ลดระยะเวลาในการรักษา ลดอาการ ไม่พึงประสงค์ และผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษา ด้านการเมืองเรื่องของยาพบว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และฉบับที่กำลังแก้ไขส่งผลต่อการขึ้นทะเบียนยาของบริษัทยาชื่อสามัญ ราคายาส่งผลต่อการเข้าถึงยา การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อาจส่งผลทำให้การเข้าถึงยายากขึ้น สรุปยาเบดาควิลีนมีความเหมาะสมในการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา แต่ปัญหาเรื่องระบบสิทธิบัตรและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับยาเบดาควิลีนอย่างละเอียดรอบครอบ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันของยาชื่อสามัญที่จะทำให้ราคายาถูกลง

คำสำคัญ: การเข้าถึงยา, เบดาควิลีน, การเมืองเรื่องของยา, สิทธิบัตรยา, นโยบายสาธารณสุข, เภสัชเศรษฐศาสตร์


ABSTRACT

Tuberculosis is a public health problem in Thailand. Bedaquiline was recommended by World Health Organization (WHO) using as part of a combination therapy in adults with pulmonary multidrug-resistant tuberculosis in many countries. Resulting’s in higher efficiency, higher cure rate, lower side effects, and shorter duration were reported. But bedaquiline’s high price has caused problems with access to this drug. This study aimed to analyze the situation of bedaquiline accessibility problems in Thailand. This study was qualitative research. Collecting data were conducted in-depth interviews with ninekey informants. Data were analyzed by content analysis. The results showed that bedaquiline was effective, safe, short treatment times, lower side effects, and increased adherence. Thepharmacopolitics issue found that the Patent Act B.E. 2522 (1979) and its amendments may affect the drug registration of generic drug companies. Drug prices affect patients’ access to medicines. Negotiating a free-trade agreement between countries may make access to drugs more difficult. In conclusion, bedaquiline is appropriate for treating drug-resistant TB patients, but issues with patent systems and negotiating a free-trade agreement can affect patients’ access to the drug. Therefore, the relevant authorities should carefully consider the patent application of bedaquiline and dismiss the request if found to be disqualified from receiving patent protection and encouraging competition for genericdrugs that will lower the prices of bedaquiline.

Keywords: Access to medicines, Bedaquiline, Pharmacopolitics, Drug patent, Public health policy, Pharmacoeconomics.


สถานการณ์และปัญหาการเข้าถึงยาเบดาควิลีนในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา|Situation and Problem of Access to Bedquiline in Patientswith Drug-Resistant 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 889
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code