ร้านสมจิตของฝากออนไลน์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ร้านสมจิตของฝากออนไลน์
Somchit Online Souvenir Shop
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุมิตา  บุญปลื้ม     5704800067
Miss Sumita  Boonpluem    5704800067
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

สุมิตา บุญปลื้ม. (2564). ร้านสมจิตของฝากออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonpluem S. (2021). Somchit online souvenir shop. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

       ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อพัฒนาระบบขายของฝากออนไลน์ กรณีศึกษาร้านสมจิตของฝากหลังสวน จากเดิมร้านสมจิตได้เปิดจำหน่ายที่หน้าร้านเพียงเท่านั้น ยังไม่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการขายเพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้  โดยระบบที่ผู้จัดทำพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยการเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าให้มีมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้าต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เปิดขายและรองรับผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. ระบบสำหรับผู้ใช้ สามารถดูรายละเอียดสินค้า เลือกซื้อสินค้าต่างๆได้  2. ระบบสำหรับผู้ดูแล จะมีฟังก์ชันการจัดการกับข้อมูลที่เป็นหลังร้าน เช่น จัดการออเดอร์ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลร้าน เป็นต้น พัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP, HTML, CSS และ JavaScript  ด้วยโปรแกรม NetBeans  จัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin

คำสำคัญ: สินค้า, เว็บแอปพลิเคชัน, ออนไลน์


Abstract

        The goal of this project was to create an online system for selling souvenirs. Langsuan’s Somchit Souvenir Shop was originally opened for sales in front of the shop. Since developing a sales system was tough and there is no technology to handle it, along with their inability to utilize technology due to a lack of knowledge and comprehension, the student suggested a system that will help to expand the number of products available for purchase while also improving consumer convenience. Information regarding various product details would be displayed by the system, utilize the internet, and it would be available for purchase and provide customer service 24 hours a day. There are two parts to the system: 1. User-friendly system that can see product details and goods that are available to pick; 2. Administrators’ system has a function to deal with information from behind the store, such as managing orders, product information, user information, shop information. It was developed with software based on the theory of web applications using PHP, HTML, CSS, and JavaScript with NetBeans, and database management using phpMyAdmin.

Keywords: shop, Online, Web application.


ร้านสมจิตของฝากออนไลน์ |  Somchit Online Souvenir Shop

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 335
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print