การพัฒนาระบบร้านค้าจิวเวลรี่

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาระบบร้านค้าจิวเวลรี่
Jewelry Trading Web Application Development
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริวรรณ  เสาสมภพ  6004800015, นางสาวอโนทัย  เลาะไธสง 6004800020
Miss Siriwan  Saosomphop  6004800015, Miss Anothai  Lorthaisong   6004800020
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn  Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

สิริวรรณ เสาสมภพ และอโนทัย  เลาะไธสง. (2564). การพัฒนาระบบร้านค้าจิวเวลรี่. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Saosomphop S., & Lorthaisong A. (2021). Jewelry trading web application development. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าจิวเวอรี่ เพื่อเป็นช่องทางการขายสินค้าสำหรับร้านค้าอีกช่องทางหนึ่ง พัฒนารูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1) สำหรับผู้ใช้ (ลูกค้า) ประกอบด้วยฟังก์ชัน สมัครสมาชิกล็อกอิน เพิ่มสินค้าลงตะกร้า อัปเดตการชำระค่าสินค้า และการตรวจสอบเลขพัสดุไปรษณีย์ได้ ส่วนที่ 2) สำหรับผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยฟังก์ชัน การล็อกอิน อัปเดตสถานะการจัดส่ง (อัปเดตเลขพัสดุ) เพิ่ม/ แก้ไขของสินค้า เพิ่มประเภทสินค้า ยกเลิกออเดอร์ที่เกินเวลาชำระ และตรวจสอบรายการสั่งซื้อได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Visual Studio code โดยใช้ ภาษา HTML, PHP, JavaScript และ CSS ใช้ในการตกแต่ง UX/ UI ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม phpMyAdmin ด้วยภาษา SQL โดยระบบสามารถช่วยให้เข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน และความรวดเร็วในการใช้การซื้อขายสินค้า

คำสำคัญ: อีคอมเมิร์ช, ระบบร้านค้าออนไลน์, การซื้อขายสินค้า, ร้านจิวเวลรี่


Abstract

The objective of this project was to develop a web application for jewelry trading as an online channel. It has two components, the user interface and the administration module. The interface is composed of login authentication, online transaction and payment, and postal tracking. The admin module is for administrator to manage the inventory. The development tools were Visual Studio, and phpMyAdmin.

Keywords:  E-commerce, online shopping system, commodity trading, jewelry shop.


การพัฒนาระบบร้านค้าจิวเวลรี่ | Jewelry Trading Web Application Development  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 398
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print