โครงการออกแบบ Comic for webtoon เรื่อง MELON ลิขิตฝัน พิสูจน์รัก

Last modified: February 16, 2024
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
โครงการออกแบบ Comic for webtoon เรื่อง MELON ลิขิตฝัน พิสูจน์รัก
Project designing Comic for Webtoon “Melon’s dreaming love”
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ศุภวิชญ์ ขำเลิศ
Suppawith Khumler
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์
Auttasead Preedakorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

ศุภวิชญ์ ขำเลิศ. (2565).  โครงการออกแบบ Comic for webtoon เรื่อง MELON ลิขิตฝัน พิสูจน์รัก. (โครงงาน). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำอีบุ๊ค การเขียนการ์ตูนและการศึกษาด้านความรัก คำว่า “ความรัก” สามารถตีความได้หลายความหมายไม่ว่าจะเป็น ความรักในรูปแบบของครอบครัวความรักในแบบชู้สาวหรือเรียกอีกอย่างก็คือ “ความรักระหว่างเพศชายและเพศหญิง” ซึ่งความรักนั้นไม่จำเป็นต้องมีอายุหรือฐานะเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงแค่คนคนนั้นรักกันก็พอ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านความรักต่างๆ เช่น ความต่างของชนชั้น ความต่างของอายุ ฯลฯ ผู้จัดทำจำเป็นต้องหาข้อมูลอ้างอิงจากเว็ปไซค์ต่างๆรวมไปถึงการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากชีวิตจริงของผู้จัดทำด้วย จุดประสงค์เพื่อให้ได้สื่อที่อ่านแล้วรู้สึกสนุกเพลิดเพลิน และยังได้ข้อคิด ซึ้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย

คำสำคัญ:  ความรัก, เว็ปตูน, ออกแบบ


Abstract

This research aimed to study the process of creating a comic, e-book and to study love. “Love” could be seen in various shapes and forms, love as family, love as a man, as a woman. No matter the form it takes, love still overcomes the ages and social status. There are countless incidents of relationship problems happening every minute. These areimportant issues that needed a solution. So, the author decided to conduct research on various websites along with the author’s own life experiences in hopes of making thie media enjoyable, relatable, and provide some ideas for readers to relate in their own life.

Keywords: love, webtoon, design


โครงการออกแบบ Comic for webtoon เรื่อง MELON ลิขิตฝัน พิสูจน์รัก|

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 59
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code