กระบวนการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อโฆษณาบน แฟนเพจเฟชบุ๊คของนิตยสาร คาร์แฟร์ชั่น ฉบับที่ 71

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อโฆษณาบน แฟนเพจเฟชบุ๊คของนิตยสาร คาร์แฟร์ชั่น ฉบับที่ 71
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อโฆษณาบน แฟนเพจเฟชบุ๊คของนิตยสาร คาร์แฟร์ชั่น ฉบับที่ 71

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The process of advertist vdo for fan face book page car fashion magazine number 71

รายชื่อนักศึกษา

นายพศวีร์ เนตรอาไพ 5404600383

ภาควิชา วิทยุ – โทรทัศน์ – ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code