ระบบติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของพนักงาน

Last modified: February 5, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของพนักงาน
Task weekly monitoring system
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจันทร์ธิดา ระบือธรรม, นางสาวกนกวรรณ์ นันทะวงค์
Miss Janthida RabueThum, Miss Kanokwan Nantawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จันทร์ธิดา ระบือธรรม, กนกวรรณ์ นันทะวงค์. (2560). ระบบติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของพนักงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท นำพลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และระบบเว็บไซต์ โดยทางคณะผู้จัดทำได้ปฎิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาโปรแกรม ซึ่งพบว่าทางบริษัทมีโปรเจ็คที่ให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก  ดังนั้นการมีระบบหรือซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการโปรเจ็คจะช่วยให้การดำเนินงาน การติดตามงานมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มอบหมายให้ทำการพัฒนาระบบติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของพนักงาน ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP, JavaScript, HTML5 และ CSS ประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ สามารถมอบหมายงานให้กับทีมงานแต่ละคนได้ และพนักงาน สามารถลงบันทึกการดำเนินงานของตนได้ และสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบได้อีกด้วย การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้เน้นให้มีความสวยงามเรียบง่าย แต่ดูทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนงานและติดตามการปฏิบัติงานของทีมงานได้ และการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ละคนก็สะดวก รวดเร็ว เป็นรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลมีการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบลงฐานข้อมูล เขาถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  ซึ่งเมื่อได้นำระบบไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้ได้รับความ พึงพอใจในฟังก์ชันการทำงานที่สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้

 

คำสำคัญ: การบริหารโครงการซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ , เว็บแอปพลิเคชัน, การติดตาม, การปฏิบัติงาน


Abstract

Num Plus Co., Ltd. is a software and web service solution provider. There are a lot of projects available. Therefore, having a system or software to help its management the project will help the operation and task monitoring is more effective. In the past, it had a management and follow-up process that was unconventional. We, the cooperative education student, are assigned to develop a system to monitor the weekly work of employees in web application platform for helping the manager to plan and to monitor the work of the team. And also helping the team to make a report is easy, rapid and standardly. The data is stored in the database system that can access anywhere, anytime. The system is developed as a web application by using computer languages such as PHP, JavaScript, HTML5, and CSS. The system consists of two groups of users: the manager, who is an administrator, can assign tasks to each team and employees can record their operations. They can also exchange the ideas through the system. The user interface is designed emphasizes aesthetics and simplicity. The result after delivering the system for testing, the users have satisfied in functionality that works as specified.

 

Keywords:  Software project management, Project management software, Web application.


ระบบติดตามการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของพนักงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

 

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 626
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print