พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง

Last modified: July 9, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง
The Behavior of Using Personal Protective Equipment for Chemical Exposure Among Workers at Don Mueang Aircraft Maintenance Center
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพันพัสสา ปิ่นทอง
Miss Panpatsa Pinthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิชุดา จันทะศิลป์
Miss Wichuda Chantasin
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
ภาควิชา:
Major:
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
คณะ:
Faculty:
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

พันพัสสา ปิ่นทอง. (2565). พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pinthong P. (2022). The behavior of using personal protective equipment for chemical exposure among workers at Don Mueang Aircraft Maintenance Center. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Public Health, Siam University.


บทคัดย่อ

งานซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการซ่อมบำรุงอากาศยานของของลูกค้า ซึ่งในการซ่อมบำรุงอากาศยานจะมีการใช้การเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุหรือสารเคมีต่างๆ มาใช้ในการซ่อมหรือทา ความสะอาดชิ้นส่วนของอากาศยาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้ จากการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ พบว่า กระบวนการพ่นสีอากาศยาน มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการสัมผัสสารเคมีในระหว่างผู้ปฏิบัติงานพ่นสีอากาศยานอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ต้องมีการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานดอนเมือง (2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ค้มุ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในการพ่นสีอากาศยาน (3)เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและปลอดภยั ตามมาตฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับสารเคมี(ครั้งที่ 2)ของผู้ปฏิบัติงานทั้ง 57 คน มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานมีระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7 และผู้ปฏิบัติงานมีระดับความรู้ต่ำ คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ และจากการประเมินพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จำนวน 11 คน พบว่า พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานนั้น มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 1.20 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สารเคมีและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการพ่นสี จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายจากสารเคมีในการพ่นสีอากาศยาน ตระหนักถึงการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ความรู้, สารเคมี, ประเมินความเสี่ยง, พฤติกรรม, อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล


Abstract

Aircraft maintenance is an agency responsible for the maintenance of customer’s aircraft using, tools, machines, materials, or chemicals to repair or clean aircraft parts and increase risk of accidents in operation. From a risk assessment before starting the project, it was found that the aircraft painting process had a high risk of exposure to chemicals for aircraft painting workers and actions must be taken to mitigate risks. This project was prepared with the objectives: (1) to provide knowledge about chemical hazards for operators at Don Mueang Aircraft Maintenance Center; (2) To study the behavior of personnel using personal protective equipment for painting aircraft; (3) To comply with the occupational health and safety policy to create a suitable and safe working environment according to safety standards for Occupational Health and working environment of Thai Aviation Industries Co., Ltd. The results of the study showed by taking the chemical knowledge test (the 2nd edition), all 57 workers, there was a high level of knowledge about chemical hazards, representing 91%, followed by workers with a moderate level of knowledge, 7% and the workers with a low level of knowledge. accounted for 2%, respectively. The evaluation of the behavior of using personal protective equipment of 11 workers involved in chemicals found that the behavior of using personal protective equipment had a total average of 1.20, overall at a moderate level. Therefore, organizing activities to educate about chemicals and personal protective equipment during spray painting will give operators an understanding of the hazards of chemicals in aircraft painting and be more aware of wearing personal protective equipment.

Keywords: knowledge, chemicals, risk assessment, behavior, personal protective equipment.


พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง|The Behavior of Using Personal Protective Equipment for Chemical Exposure Among Workers at Don Mueang Aircraft Maintenance Center

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Public Health, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 213
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code