การสร้างสรรค์สารคดีสั้น “ละครชาตรีเมืองเพชร”ผ่านรายการศิลปะบรรจบ

Last modified: July 5, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: การสร้างสรรค์สารคดีสั้น “ละครชาตรีเมืองเพชร”ผ่านรายการศิลปะบรรจบ
Title: The Creation of Short Documentary “Lakorn Chatri in Petchaburi Province” through Silpa-Bunjob Online Channel
ผู้วิจัย:
Researcher:
อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ – Ms. Jutharat Karaket
หลักสูตรที่สอน:
Degree:
นศ.บ. (ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) – B.Com.Arts. (Film Television and Digital Media)
สาขาที่สอน:
Major:
นิเทศศาสตรบัณฑิต – Bachelor of Communication Arts Program
สังกัดคณะวิชา:
Faculty of study:
นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566 (2023)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่:
Published:
วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 58 พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 หน้า 190 -211  | Rajapark Journal Vol. 18No. 58 May – June 2024 pp.190 -211   คลิก   PDF

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสร้างสรรค์สารคดีสั้นละครชาตรีเมืองเพชรผ่านรายการศิลปะบรรจบ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรายการสารคดีสั้นที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสานวิธี โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ที่ใช้แบ่งออกเป็นเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ่มผู้รับชมสารคดี จำนวน 286 คน โดยมีกำหนดขนาดประชากร 1,000 คน ในการศึกษาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสำรวจข้อมูลเชิงเอกสาร การผลิตผลงานสารคดี การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการทำแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบกระบวนการสร้างสารคดี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระบวนการค้นคว้าและพัฒนาประเด็น 2) กระบวนการเตรียมการผลิต 3) กระบวนการถ่ายทำ 4) กระบวนการหลังการผลิต และ 5) กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารคดี ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรายการสารคดีสั้นที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น ผลการวิจัยจากการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 286 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อสารคดีละครชาตรีในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.68, SD = 0.54) สรุปผลสารคดีชุดนี้สามารถเป็นสื่อสารคดีที่ให้ความรู้ ความบันเทิง และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการนำเสนอคุณค่าของละครชาตรี และทำให้เห็นวิถีชีวิตของศิลปินละครชาตรี

Keywords: การสร้างสรรค์, สารคดีสั้น, ละครชาตรี, รายการศิลปะบรรจบ


Abstract

This research aimed to study 1) Investigate the short documentary production of Lakhon Chatri in Phetchaburi on Silpa-bunjob Online Channel produced by the researcher 2) Examine audience satisfaction towards the short documentary by using mixed methods research. The sampling was divided into qualitative groups, using interviews with 10 experts and the quantitative research sample is a group of 286 documentary viewers. They were selected by the Population size of 1,000 people in the study. The instrument for collecting data was document survey, documentary production, In-depth interviews with experts and those involved in the research and questionnaire. Analysis of data by descriptive statistics and content Analysis. The research results were found that the creation of short documentary production includes 5 steps of process as follows; 1) researching and developing issues 2) preparing for production 3) filmmaking 4) post-production and 5) broadcasting and advertising the documentary. Additionally, the data collected from the 286 participants reveals that the overall satisfaction towards the short documentary is at the highest level X̅ = 4.68, SD= 0.54. In conclusion, that this documentary provides the academic information combines with entertainment and persuade people to culturally conserve by presenting Lakhon Chatri performance’s value and Lakhon Chatri artists’ lifestyle.

Keywords: Creation, Short documentary, Lakhon Chatri, Silpa-Bunjob Online Channel


The Creation of Short Documentary “Lakorn Chatri in Petchaburi Province” through Silpa-Bunjob Online Channel. 2566 (2023). การสร้างสรรค์สารคดีสั้น “ละครชาตรีเมืองเพชร”ผ่านรายการศิลปะบรรจบ. รายงานการวิจัย. Advisor: อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ – Ms. Jutharat Karaket. สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์|Social Sciences and Humanities. นิเทศศาสตร์ (Communication Arts). นิเทศศาสตรบัณฑิต – Bachelor of Communication Arts Program. นศ.บ. (ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) – B.Com.Arts. (Film Television and Digital Media). Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์|Social Sciences and Humanities, นิเทศศาสตร์ (Communication Arts), นิเทศศาสตรบัณฑิต – Bachelor of Communication Arts Program,นศ.บ. (ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) – B.Com.Arts. (Film Television and Digital Media)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print