แบบจำลองการตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาธุรกิจรถเช่า

Last modified: January 23, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
แบบจำลองการตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาธุรกิจรถเช่า
The decision model in service : The case of rental car business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจามจุรี เภอเกลี้ยง
Ms.Jamjuree Perklaing
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย
Asst Prof. Dr. Surasvadee Rajkulchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
Hotel and Tourism Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

จามจุรี เภอเกลี้ยง. (2561). แบบจำลองการตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาธุรกิจรถเช่า. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเพื่อสร้างแบบจำลองที่เหมาะสม โดยศึกษาแบบจำลองปัจจัยส่วนประสมการตลาด นวัตกรรมการบริการและปัจจัยทางสังคม การสำรวจทำโดยการใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ One way ANOVA และ Multiple Regression ซึ่งให้ผลว่ามีความเหมาะสมใช้ได้ดีตามตัวแบบ จากผลลัพธ์พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด ในขณะเดียวกันนวัตกรรมการบริการ ด้านข้อมูลสารสนเทศและปัจจัยทางสังคม ในด้านอิทธิพลส่วนบุคคลและกลุ่มอ้างอิงก็มีผลเช่นกัน ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษามีหลายด้าน ในเชิงวิชาการภาคทฤษฎีทำให้ได้แบบจำลองที่มีตัวแปรเพิ่มขึ้น ในเชิงประยุกต์ภาคปฏิบัติทำให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่าสามารถวางแผนในการบริการได้ นอกจากการเพิ่มในส่วนของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ควรเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการบริการด้านขอมูลสารสนเทศผสมผสานกับเทคโนโลยี

 

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, นวัตกรรมการบริการ, ปัจจัยทางสังคม


Abstract

The purpose of this research is to study the factors that influence the decision to use the services to create the appropriate model, by studying the marketing mix factor model of service innovation and social factors. The survey was conducted using 400 sets of questionnaires. Statistical analysis was performed using one way ANOWA and multiple regression. From the results, it was found that the personal marketing mix factors influenced the decision to use the services as much as possible. At the same time, service innovation information and social factors, in terms of personal influence and reference groups, also has an effect. There are many benefits of education. In the academic theory, the model can be added with more variables. In practical application, the management or the car rental business operator can plan the service. In addition to the marketing mix factors, they should focus on providing information service innovation, information integration and technology

 

Keywords:  marketing mix factors, service innovation, social factors.


แบบจำลองการตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาธุรกิจรถเช่า

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1180
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code