การออกแบบและหาค่าความปลอดภัยของโครงสร้างตู้ติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบเคลื่อนที่

Last modified: December 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบและหาค่าความปลอดภัยของโครงสร้างตู้ติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบเคลื่อนที่
The Design and Evaluation for Structural Safety of Mobile Vehicle BatteryCharger Cabinets
ชื่อผู้เขียน –
Author:
อนันต์ บุญเรือง, พิพัฒน์ นิธิรุจิยางกูร
Anun Boonrueng, Pipat Nitirujiyangkoon
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2565 (2022)

บทคัดย่อ

     จากการได้ฝึกสหกิจภายในโรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในกระบวนการประกอบรถยนต์ได้พบว่ากระบวนการเตรียมแบตเตอรี่รถยนต์ก่อนนำไปทำการประกอบนั้นมีความซับซ้อนและเสียเวลาเป็นอย่างมาก จึงได้ทำการปรึกษากับพนักงานพี่เลี้ยงและได้ทำการออกแบบตู้ติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบเคลื่อนที่เพื่อจะใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS ในการออกแบบและวิเคราะห์หาค่าความปลอดภัยของโครงสร้างตู้ติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบเคลื่อนที่พบว่าจากการทำ Simulation ทั้ง 3 ครั้งโดยเลือกใช้เหล็กกล่อง 3 ขนาดที่นิยมใช้กัน 1) เหล็กกล่องขนาด 1×1 in หนา 2.3 mm 2) เหล็กกล่องขนาด 1.1/2×1.1/2 in หนา 2.3 mm 3) เหล็กกล่องขนาด 2×2 in หนา 2.3 mm พบว่าเหล็กกล่องขนาด 1×1 in หนา 2.3 mm มีความเหมาะสมตรงความต้องการมากที่สุดซึ่งมีผลการ Simulation คือ ค่า Stress Max อยู่ที่ 2.463×107 N/mm2 มีค่า Yield Strength 2.500×108 N/mm2 และมีค่า Factor of Safety อยู่ที่ 7.1 ซึ่งตามมาตรฐานที่จะใช้ค่า Factor of Safety อยู่ที่ 1.5 – 2.0 ดังนั้นจึงได้ทำการเลือกใช้เหล็กกล่องขนาด 1×1 in หนา 2.3 mm ในการทำการออกแบบตู้ติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบเคลื่อนที่

คำสำคัญ: การออกแบบ, วิเคราะห์, เหล็กกล่อง


Abstract

     During the cooperative training at Thonburi Automotive assembly plant, the students were assigned to take care of the machinery and equipment in the automotive assembly process. It was found that the process of preparing car batteries before assembly was complex and time consuming. The students consulted with the mentor and created mobile vehicle battery charger cabinets using SOLIDWORKS program to design and analyze the safety values of the cabinets. The analysis showed from 3 simulations that 3 common steel tube sizes were used: 1) Steel tube size 1×1 in with a thickness of 2.3 mm; 2) Steel tube size 1.1/2×1.1/2 in with a thickness of 2.3 mm; 3) Steel tube size 2×2 in with a thickness of 2.3 mm. It was found that steel tube size 1×1 in with a thickness of 2.3 mm was most suitable to meet the requirements. The simulation results were Stress Max value of 2.463×107 N/mm2, Yield Strength value of 2.500×108 N/mm2, and The Factor of Safety was 7.1. The standard uses a Factor of Safety value of 1.5 – 2.0. Therefore, a steel tube size of 1×1 in, with a thickness of 2.3 mm has been chosen to design the mobile vehicle battery charger cabinets.

คำสำคัญ: design, analyze, steel tube


 

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 78
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code