การออกแบบขนาดท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ กรณีศึกษาโครงการ เสนาคิทท์ บางแค อาคาร A

Last modified: December 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบขนาดท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ กรณีศึกษาโครงการ เสนาคิทท์ บางแค อาคาร A
Innovative Design of Sewage Pipes, Sewerage and Air Ducts: A Case Study of Senakit Bangkae
ชื่อผู้เขียน –
Author:
กิตติธัช เชียงทอง, ถนัดกิจ สมสา
Kittituch Changthong, Thanutkit Somsa
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

     บริษัท สยามสามอี จำกัด เป็นบริษัทรับเหมางานระบบที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายการดำเนินงานภายในบริษัทมีการติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารเนื่องจากการติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศยังเกิดปัญหาเรื่องการไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำค่อนข้างจะซับซ้อนการกำหนดขนาดท่อระบายที่ใหญ่เกินไปทำให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบขนาดท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศในท่อแนวดิ่ง และแนวนอนของอาคาร A โครงการ เสนาคิทท์ เอ็มอาร์ที – บางแค

     แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ตารางตามมาตรฐานของ สภาวิศวกร ในการออกแบบคำนวณหาค่า Fu และขนาดท่อโดยนำมาเปรียบเทียบกับหน้างาน สรุปผลได้ดังนี้ ขนาดท่อ Soil ในการออกแบบใหม่เปรียบเทียบกับแบบหน้างานของท่อแนวดิ่งและแนวนอนจะมีขนาดท่อโสโครกเท่ากันคือ 100 mm ขนาดท่อ Waste ช่วง B-C ในการออกแบบใหม่ 100 mm แบบหน้างาน 80 mm และขนาดท่อ Vent ช่วง B-C ในการออกแบบใหม่ 50 mm

คำสำคัญ: ท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ


Abstract

Siam 3 E Company Limited is regarded as a well-known contracting company dealing with mechanical and electrical engineering work. The company installs and designs mechanical and electrical engineering work within buildings. There are complex issues regarding the installation of the soil pipe system, waste pipe system, and vent pipe system, in terms of the water movement within the drain pipe. This report helps to determine the size of a drainpipe that is too large and causes waste. This research was carried out to design the appropriate sizes for the soil, waste, and vent pipes for vertical and horizontal pipes for Building A, SENA Kith MRT – Bangkae Project.

The solution was the Council of Engineers competency framework, to calculate and find the Fu value and pipe size by comparing them to the sizes utilized on the construction site designs. The findings showed that the soil pipe size in the revised design was 100 mm, the same size as the pipe size in the vertical and horizontal pipe designs. The construction site design was 80 mm, whereas the waste pipe size range, B-C, in the revised design was 100 mm. The construction site design was found to be 80 mm, whereas the vent pipe size range, B-C, in the revised design was 50 mm.

คำสำคัญ: soil pipe, waste pipe, vent pipe


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 77
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code