ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: May 10, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Research Article: The Effect of Case Study Approach on Rational Drug Use Competency In Nursing Student at Siam University
ผู้เขียน|Author: นฤมล อังศิริศักดิ์, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ อัมพร คงจีระ | Naruemol Angsirisak, Somrudee Chuenkitiyanon and Amporn Kongjeera
Email: naruemol.ang@siam.edu ; somrudee.chu@siam.edu ; amporn.kon@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การอ้างอิง|Citation

นฤมล อังศิริศักดิ์, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ อัมพร คงจีระ. (2565). ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Angsirisak N., Chuenkitiyanon S., & Kongjeera A. (2022). The effect of case study approach on rational drug use competency in nursing student at Siam University (Research Report). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลในนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยทำการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ใช้การศึกษาแบบการวิจัยกึ่งทดลอง แบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนและหลัง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 170-216 เภสัชวิทยาทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2563 จำนวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้คือ กรณีศึกษาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล, แบบประเมินสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผล ประกอบด้วยแบบประเมินระดับความรู้และทัศนคติการใช้ยาสมเหตุผลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความรู้ และทัศนคติการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมด้วยสถิติ paired t – test

     ผลการศึกษา พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา นักศึกษามีระดับความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง (𝑥̅= 11.18, SD = 1.77) ทัศนคติเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หลังเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (𝑥̅= = 4.57 , SD = 0.44) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาสมเหตุผลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅= =4.49 ,SD = 0.07)

      ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา สามารถพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทำให้นักศึกษามีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการใช้ยาสมเหตุผลดังนั้นการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นแนวทางให้สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบัณฑิตพยาบาลต่อไป


ABSTRACT

This study aimed to exploring the effect of case study approach on Rational Drug Use competency in nursing students of Siam University. A quasi-experimental research, one group, pre and post-test design was utilized.

The subject were 122 nursing students enrolled in 170 – 216 Pharmacology in Nursing in academic year B.E. 2563. The instrument were use case study and questionnaires regarding RDU which were separates into three part: level of knowledge and attitude of RDU before and after study and students’ satisfaction. A level of knowledge, attitude and students’ satisfaction analyzed by using descriptive statistics. A compare on changing knowledge and attitude before and after enroll programmed were analyzed by using paired t – test.

The results revealed that nursing student after enrolled programmed has a knowledge of RDU was at a high level (𝑥̅= = 11.18, SD =1.77) and attitude of RDU used was a strongly agree (𝑥̅= = 4.57, SD = 0.44). The average score of knowledge and attitude RDU after programmed were higher than that before enrolled programmed with a significantly statistical at the level of .001. Overall students’ satisfied on programmed was at a high level (𝑥̅= = 4.49, SD = 0.07).

The study suggested the case study was an instruction material able to enhance RDU competency resulting nursing student showed knowledge and attitude of RDU. The results of this study can be nursing education institutes to utilized as a guideline to designs teaching management student- centered learning in order to improving RDU competency continuously.


ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | The Effect of Case Study Approach on Rational Drug Use Competency In Nursing Student at Siam University

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 411
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles