อุบัติเหตุบนท้องถนน: การสร้างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นและเยาวชน

Last modified: September 22, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: อุบัติเหตุบนท้องถนน: การสร้างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นและเยาวชน
Research Article: Road Traffic Accident: Motivation for Motorcycle Accident Prevention in Adolescents and Youth
ผู้เขียน|Author: รัชพร ศรีเดช และ ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ | Rutshaporn Sridet & Lunchana Phimphanchaiyaboon
Email: lunchana@siam.edu
คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 22 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม -ธันวาคม 2564 หน้า 127-136 | Journal of Nursing Siam University Vol. 22 No. 43 2021 p. 127-136

การอ้างอิง|Citation

รัชพร ศรีเดช และลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์. (2564). อุบัติเหตุบนท้องถนน: การสร้างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นและเยาวชน. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 22(43), 127-136.

Sridet R., & Phimphanchaiyaboon L. (2021). Road traffic accident: Motivation for motorcycle accident prevention in adolescents and youth. Journal of Nursing Siam University, 22(43), 127-136.


บทคัดย่อ

   บทความวิชาการฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอสถานการณ์ สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากรถจักรยานยนต์โดยการสูญเสียเกิดขึ้นกับประชากรที่เป็นกําลังสําคัญในอนาคตคือ กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวบุคคล ด้านยานพาหนะ และด้านสภาพแวดล้อมโดยการนําแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคของโรเจอร์มาใช้ในการเสนอแนะและวิเคราะห์สถานการณ์การสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความคาดหวังประสิทธิผลของการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย โดยในบทความจะนําเสนอวิธีการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้นําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

คําสําคัญ: อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์, การสร้างแรงจูงใจ, วัยรุ่นและเยาวชน


ABSTRACT

This academic article presenting the situations, causes,and factorsrelated to the road accidents caused by motorcyclesbring about the losses of adolescent and youth people. The main causesofthis accident which is analyzed usingthe concept of The Protection Motivation Theory of Roger are as follows: the personal factors, the vehicle factors,and the environmental factors.Creating an impulse to raise awareness of the risks, perceived the severity of accidents,and the creation of incentives are suggested to prepare to meet the expectations for the safe riding of motorcycleseffectively. The article alsopresentsthe methods and activities that are consistent with the concept of The Protection Motivation Theory as a guideline for interested people to use appropriately.

Keywords:Motorcycle Accident, Protective Motivation, Adolescents and Youth.


อุบัติเหตุบนท้องถนน: การสร้างแรงจูงใจเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นและเยาวชน | Road Traffic Accident: Motivation for Motorcycle Accident Prevention in Adolescents and Youth

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2916
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code