ระบบบริหารจัดการห้องประชุม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการห้องประชุม
The Meeting Room Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปราณ อ่วมอิ่มพืช, นางสาววรรษพร สุขอร่าม
Mr. Pran Auamimpuech, Miss. Watsaporn Sukaram
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น, อาจารย์นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์
Mr. Unnop Kangkan, Mr. Nitinai Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

ปราณ อ่วมอิ่มพืช และ วรรษพร สุขอร่าม. (2560). ระบบบริหารจัดการห้องประชุม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ควินท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางธุรกิจหลายประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในเครือข่าย หรือ E-Money โดยที่บริษัท ควินท์ คอร์เปอเรชั่นไทยแลนด์ จะทำหน้าที่เป็น Outsource ให้กับบริษัทในเครืออาทิเช่น ระบบเครือข่าย (System Development) บัญชี และ People Management โดยที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุม เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการห้องประชุม จัดลำดับในการเข้าใช้ห้องประชุมซึ่งการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม Edit Plus Version 4.1 โดยใช้ภาษา PHP (พีเอชพี) และใช้ phpMyAdmin Version 4.6.6 ในการจัดฐานข้อมูล

คำสำคัญ: การจองห้องประชุม, ข้อมูลการจองห้องประชุม, ระบบการจองห้องประชุม


Abstract

QUiNT Corporation Company is a consult company for many businesses such as real estate, MLM and E-Money etc. QUiNT Thailand work as an outsourcing in management for QUiNT Group for example People management, Network System, System development and Accounting etc. Coop Students from IT Department, Siam University were assigned to work in Information Department for developing Meeting Room Management System for managing and accessing the meeting rooms. The system was developed by using Edit Plus Version 4.1 which using the PHP language (PHP) and phpMyAdmin Version 4.6.6 for the database.

Keywords: Meeting room reservation system, Reservation, Reservation information meeting room.


ระบบบริหารจัดการห้องประชุม / The Meeting Room Management System

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 924
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print