ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู
Backend System TopValue
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย อุดมศิลป์  เลิศวงศ์ภักดี, นาย ณัฐวุฒิ  เย็นวัฒนา, นาย กัมปนาท  สิทธิชัยวงค์
Mr.Udomsin  Lertwongpakdee, Mr.Nattawut  Yenwattana, Mr.Kampanat  Sitthichaiwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ศรัญธร    มั่งมี
Miss Saranthon   Maungmee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อุดมศิลป์  เลิศวงศ์ภักดี, ณัฐวุฒิ  เย็นวัฒนา และ กัมปนาท  สิทธิชัยวงค์. (2561). ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด เป็นองค์กรที่ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ซ และมีเว็บไซต์ส่วนกลางในการลงโฆษณา เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสารสินค้าต่าง ๆ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ถูกพัฒนามาเป็นเวลานานทั้งนี้ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้พัฒนาเว็บไซต์และระบบหลังบ้านขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้และง่ายต่อการค้นหาข่าวสารและวาไรตี้ต่างๆ ซึ่งการพัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรม WordPress Xampp และ php My Admin  4.8.5 สำหรับจัดการข้อมูล

คำสำคัญ  :  วาไรตี้ท็อปแวร์ลู, ระบบหลังบ้านท็อปแวลู


Abstract

TopValue Co.Ltd. is an organization that provides online distribution through electronic media, e-commerce and has a central website for advertisement. Regarding the news content of various products, the website has not been developed for a long time and the organizer has been assigned to develop the website and backend system. To make work more efficient, easier for users to use, and easy to search for news and variety. The system was the developed using WordPress Xampp and php My Admin 4.8.5  for data management

Keyword: Variety TopValue, Backend System TopValue.


ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู / Backend System TopValue

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 424
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print